งานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ ๘


วันที่ ๗ สิงหาคม เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง โดยคุณประทีป มายิ้ม ณ ห้องทับทิม ๓ ตึกสุนีย์แกรน

</span></span>


วันที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา ๑๕.๐๐ เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง นับ ๑ ถึง ๒๕,๐๐๐ ล้านก้าว โดย ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ และการแสดงธรรมเนื่องในวันแม่ โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติศาสตร์โลกความเห็น (0)