วันนี้อาจารย์ประกอบไม่มาสอน แต่ก็ได้สั่งงานไว้ เป็นการสร้างmapการเรียนรู้อาจารย์สั่งงานและให้ส่งก่อนอาจารย์จะมา

จะตั้งใจทำค่ะ