รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อหลัก


1. ความหมาย

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อหลักมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นจนสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดทั้ง ทักษะเป็นคนมีความสุข คนดี และคนเก่ง โดยอาศัยการบริหารจัดการ 4 ด้านดังนี้

1. บุคลากรหมายถึง การบริหารจัดการการทำงานเป็นทีม โรงเรียนคือบ้าน

2. อำนวยการหมายถึง การอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพประกอบด้วย การจัดบรรยากาศ อำนวยการความสะดวก ใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้การบำรุงรักษา และแก้ไขการใช้สื่อ

3.จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยการบริหารหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อผสมกับสื่อทางไกลผ่านดาวเทียม การใช้แหล่งการเรียนรู้เสริมการเรียนรู้ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ใช้สื่อการสอนประกอบด้วย ขั้นเตรียมการเรียนรู้ ขั้นก่อนจัดการเรียนรู้ ขั้นสอนข้้นหลังการเรียนรู้ขั้นเสริมการเรียนรู้

4. นิเทศกำกับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแก้ไขปรับปรุงการใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อประสมส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนใช้สื่อ คิดค้นนวัตกรรมจัดการเรียนรู้มาใช้ควบคู่สื่อการสือการสอนทางไกล ที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการนิเทศ กำกับติดตามในรูปแบบเครื่อข่าย

2. ความสำคัญ

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่งเป็นขนาดเล็กซึ่งประสบปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนืองจากการขาดแคลตอัตรากำลัง ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาการ ขาดความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ ขาดแคลนสื่ออุปกรณ์ โรงเรียนจึงศึกษาคิดค้น ค้นหาวิธีแก้ปัญหาในการพัฒนาคุณภาพศึกษาพบว่าสือการทางไกลผ่านดาวเทียมตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวิธีการที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบที่สุด สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนครู แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าควร โรงเรียนปรับปรุงแก้ปัญหาวิธีการ การบริหารจัดการใช้สื่อทางการไกล ประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมายเน้นการใช้สื่อทางไกลผ่านดาาเทียมเป็นสื่อหลักผสมผสานกับสื่อประกอบ ยึดมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรในการวางแผนการจัดเรียนรู้ วิธีจัดการเรียนรู้วิธีการวัดผลประเมินผล ที่หลากหลายตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดตามหลักสูตร วิธีการซ่อมเสริม เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องจนได้รูปแบบ แบบการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อหลัก

3.ประโยชน์

การพัฒนคุณภาพการศึกษาโดยการใช้สื่อการสอนทางไกลเป็นสือหลักช่วยให้ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน คือ

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น มีการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของหลักสูตร

2. ครูมีพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่มีการใช้สื่อ จัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน

3. โรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนได้การยอมรับผู้ปกครอง ชุมชน

4. นำไปใช้ในการสอนอย่างไร

1. บุคลากรของโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่งมีความมุ่งมั้น ตั้งใจในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์แก่ตัวผู้เรียน

2. บุคลากรยึดมั่นในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาการศึกษา

3. ระบบการทำงานที่เป็นระบบ เป็นทีมที่มีเป้าหมายการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกันคือผู้เรียน และมีวัฒนธรรมองค์กรคือ โรงเรียนคือบ้าน

4.มีการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งการระดมความคิด ทรัพยากรทั้งงบประมาณ แรงงาาน และความร่วมมือทุกด้าน

5. การใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นสื่อหลักบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน

6. การใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในการพัฒนาศักยภาพและพฤติกรรมการสอนของครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องผู้เรียน

7. มีกระบวนการบริหารจัดการใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมศักยภาพเรียนรู้ของผู้เรียนและครู

โดย นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

1. นางณัฐธกรณ์ โพธิ์ทอง รหัส 58561802066

2. นางวรรณภา บุญช่วย รหัส 58561802061

หมายเลขบันทึก: 611832เขียนเมื่อ 5 สิงหาคม 2016 10:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 สิงหาคม 2016 10:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี