Roadmapper, Roadmapee and Roadmapware

ผู้ดำเนินกระบวนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมา จึงเป็นที่มาที่ผมพยายามจะระบุชื่อเรียกบุคคลดังกล่าวว่า “Roadmapper”

ด้วยความรู้จากการทำวิทยานิพนธ์และคลุกคลีในการทำโครงการวิจัยในด้าน Technology Roadmapping อยู่ระยะหนึ่ง ก็พบว่า มีการให้คำนิยามและอธิบายถึง keyword คำว่า “Roadmap” หรือแผนที่นำทาง และ “Roadmapping” หรือกระบวนการจัดทำแผนที่นำทาง แต่ยังไม่มีการระบุถึงบุคคลที่เป็นผู้ดำเนินกระบวนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมา จึงเป็นที่มาที่ผมพยายามจะระบุชื่อเรียกบุคคลดังกล่าวว่า “Roadmapper” หรือผู้นำกระบวนการจัดทำแผนที่นำทาง เนื่องจากการสังเกตเห็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ดำเนินกระบวนการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmapping) ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก ถึงขั้นตอน วิธีการ บุคลิกภาพ อากัปกิริยา และองค์ความรู้ที่นำมาเป็นส่วนเสริมเพื่อสนับสนุนผู้เข้าร่วมประชุมให้ระดมสมองและการจัดทำแผนที่นำทางจนสำเร็จลุล่วงได้ และได้เรียกผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการ Roapmapping ว่า "Roadmappee" ในส่วนของเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดทำแผนที่นำทาง ทั้งที่เป็นอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม (workshop) ตลอดจนซอฟท์แวร์ประยุกต์ ผมได้พยายามที่จะสื่อสารด้วยคำว่า “Roadmapware” หรือเครื่องมือสนับสนุนการจัดทำแผนที่นำทาง

อ้างอิง: http://www.thanakrit.net/roadmapper-roadmappee-roadmapware

Slideshare: http://www.slideshare.net/lersmethasakul/roadmap-r...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์การจัดการความเห็น (0)