อบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ต.แม่กวั๊ะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตปี 2559 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชาวนาในการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช) และจัดทำแปลงเมล็ดพันธ์ ณ ศจช ตำบลแม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 25 ราย


ในกิจกรรมการอบรมดังกล่าวได้ให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในนาข้าว เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมีในการกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เช่น การพ่นสารเคมีทันทีเมื่อพบศัตรูพืช การพ่นตามระยะการเจริญเติบโตของพืชและการพ่นสารเคมีบ่อยครั้งซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการขาดทุนของเกษตรกร แมลงศัตรูพืชจะสร้างภูมิต้านทานสารเคมีทำให้ศัตรูพืชระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้น ศัตรูธรรมชาติถูกทำลาย เกิดสารพิษตกค้างในผลผลิตและสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ใช้และผู้บริโภคดังนั้นการใช้สารชีวภัณฑ์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดปัญหาดังกล่าวด้วยการลดมลพิษในสภาพแวดล้อม ลดปัญหาเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชดื้อต่อสารเคมี ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค ลดต้นทุนการผลิต ช่วยสร้างความสมดุลทางชีวภาพ-เกษตรยั่งยืน


ในการอบรมได้มีการสาธิตและให้เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อรา 3 ชนิด ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย และเมตาไรเซียม โดยเชื้อราทั้ง 3 ชนิดนี้จะมีกลไกในการต่อสู้ด้วยการแข่งขันในการเจริญเติบโต การเป็นปรสิต การสร้างสารปฏิชีวนะเพื่อยับยั้งหรือทำลายเชื้อโรคพืช และการชักนำให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลง เป็นต้นบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Agriculture for the worldความเห็น (0)