จิตอาสา


โครงการทักษะเรียนรู้ “สุจิปุลิ”

ณ โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคาร ที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


การจัดโครงการทักษะเรียนรู้ “สุจิปุลิ” ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีดังนี้

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในทางที่ดี

๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง การคิด การถาม และการเขียน สามารถพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

๓. เพื่อจุดประกายให้นักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

มรผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยพระคุณเจ้า คณะครู นักเรียน นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และชาวบ้าน รวมจำนวน ๖๐ คน

กิจกรรมในโครงการนี้ ได้แบ่งเป็น ๒ ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ในช่วงเช้ามีกิจกรรมแยกเข้าฐาน แบ่งเป็น ๔ ฐาน ดังนี้ ฐานที่ ๑ ฐานสุตตะ, ฐานที่ ๒ ฐานจิตตะ, ฐานที่ ๓ ฐานปุจฉา, ฐานที่ ๔ ฐานลิขิต, และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน

ด้วยนิสิตกลุ่มพลังน้อยหอยสังข์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์ จัดกิจกรรมโครงการทักษะเรียนรู้ “สุจิปุลิ” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยนิสิต ได้ศึกษาและเขียนโครงการเพื่อให้นิสิตได้นำความรู้ภาคทฤษฎีในมิติต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้จริงกับบริบท ของสังคมด้วยการเรียนรู้คู่การบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ๐๐๒๖๐๐๗ การพัฒนานิสิต โดยมี อาจารย์เยาวภา ปรีวาสนา เป็นที่ปรึกษาโครงการในครั้งนี้

เพื่อให้การทำโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในรายวิชา การพัฒนานิสิต จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดอนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อจัดกิจกรรมโครงการทักษะการเรียนรู้ “สุจิปุลิ” ในวันที่ ๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


หมายเลขบันทึก: 610985เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2016 11:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กรกฎาคม 2016 11:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

อิทธิบาท 4
....หนทาง สู่ความ สำเร็จ
แนวเผด็จ เด็ดดาว หลากหลาย
ขอเสนอ แนวอ่าน สบายสบาย
ไม่ยาก เจียนตาย ดอกเธอ

ฉันทะ (ความพอใจ)
....เริ่มด้วย ชื่นชอบ เป็นหลัก
เพลิดเพลิน ขยันผลัก ฉุดเสมอ
การกิจ ที่ยาก นะเกลอ
เหมือนเจอ จับกล้วย ปลอกกิน

วิริยะ (ความเพียร)
....พานพบ พอใจ ในสิ่ง
ยากยิ่ง มิท้อ ฝันถวิล
หยาดเหงื่อ น้ำตา หลั่งริน
ไม่สิ้น เพียรทน ทำการ

จิตตะ (ความคิด)
....ให้ใจ กายเฝ้า ครุ่นคิด
มุ่งพิชิต เช้าค่ำ สืบสาร
ไถ่ถาม ค้นคว้า จดจาร
สำราญ ฝึกประลอง เชิงเชาว์

วิมังสา (ความไตร่ตรอง)
....สิ่งใด ได้รู้ เรียนลอง
ไตร่ตรอง อย่าง่าย เชื่อเขา
อาจอ้าง ผิดหลง มัวเมา
พิเคราะห์ ขัดเกลา จึ่งดี

toshare

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี