นักทดลองน้อย(13 กรกฏาคม 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 43

ชั่วโมงวิทยาศาสตร์

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้เป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนักทดลองน้อย เรื่อง ลักษณะของดิน โดยการทำงานของนักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานและมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานของนักเรียนแต่ละคนนั้นจะขึ้นอยู่กับการจัดการภายในกลุ่มของตนเองและกลุ่มที่ได้จะมีทั้ง 6 กลุ่ม และการดำเนินกิจกรรมก็เริ่มขึ้น ขั้นแรกต้องแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ขั้นที่สองศึกษาขั้นตอนการทดลองในใบกิจกรรมหรือในสมุดวิทยาศาสตร์ที่บันทึกไว้ในชั่วโมงที่แล้ว จากนั้นครูอธิบายขั้นตอนการทดลองเป็นลำดับขั้นตอน ขั้นที่สามให้ปฏิบัติการทดลองโดยครูเน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนของกิจกรรม ครูทำหน้าที่สังเกตการณ์และคอยให้คำแนะนำนักเรียนอย่างใกล้ชิดในการทำการทดลองทุกขั้นตอน แล้วจะมีนักเรียนบางกลุ่มที่ไม่เข้าใจในกระบวนการทดลองมักจะมีข้อซักถามครูอยู่เสมอและการทำงานของนักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นจากการสังเกต พบว่า นักเรียนมีการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบในการทดลอง มีคนบันทึกผลการทดลอง มีคนปฏิบัติการทดลอง และหลังจากที่ทดลองเสร็จนักเรียนแต่ละกลุ่มต่างช่วยกันทำความสะอาดบริเวณของกลุ่มตนเอง และสรุปผลการทดลองลงในใบกิจกรรมของกลุ่มและในสมุดวิทยาศาสตร์ของแต่ละคน ซึ่งกิจกรรมการทดลองครั้งนี้จะใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากต้อง เน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองโดยทำตามขั้นตอน

55151001

55151001

55151001

นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติการทดลอง โดยแบ่งหน้าที่ในรับผิดชอบในแต่ละส่วน คนที่บันทึกผลก็ทำหน้าที่ได้ดีบันทึกผลอย่างตั้งใจ ส่วนคนที่ปฏิบัติการทดลองก็ทำตามขั้นตอน/วิธีการได้อย่างถูกต้องและการทำการทดลองเรื่องดินนี้ อาจมีเศษดินตกพื้น ต้องมีฝ่ายดูแลความสะอาดในเขตพื้นที่ของกลุ่มตัวเองได้รับผิดชอบ แม้ว่าการทำการทดลองของเด็กๆนั้น แต่ละกลุ่มจะปรึกษากันเสียงดังแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นได้ชัดเจน คือ ถ้านักเรียนคนไหนสงสัยต่อกิจกรรมการทดลองขั้นตอนใดก็จะยกมือเพื่อให้ครูผู้สอนมาอธิบายและทดลองทำจนกว่าจะได้คำตอบ แต่การเข้าไปของครูนั้นไม่ได้เข้าไปเพื่อบอกคำตอบให้กับนักเรียน แต่เข้าไปเพื่อกระตุ้นหรือชี้แนะการทดลองเพื่อให้นักเรียนเกิดคำถามและข้อสงสัย ซึ่งการทดลองครั้งนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี และพรุ่งนี้จะเป็นการทดลองเรื่องเดิมในครั้งที่ 2 กับห้อง ป.4/2 ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร พรุ่งนี้ต้องคอยลุ้นกับอีกห้องหนึ่ง เชื่อว่านักเรียนคงไปพูดหรือเล่าต่อกันแล้วเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์


55151001

55151001

55151001

55151001

55151001

55151001โฉมหน้านักทดลองน้อย ชั้น ป.4/1 ทดลองสนุก เพิ่มความรู้

การเรียนในทฤษฎีนั้นไม่สามารถทำให้เด็กเห็นภาพหรือได้สัมผัสของจริง แต่การทดลองจะทำให้นักเรียนได้รู้และสัมผัสสื่อของจริง และจะเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ(การทดลอง)

13 ก.ค. 59

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกครูเป็นเลิศ...กมลวรรณ ไทยเก่งความเห็น (0)