หนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาสื่อ เพื่อพัฒนาการเด็ก

การพัฒนาของเด็กเล็กในช่วงเริ่มต้นวัย 2-7 ปี ถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งทัศนคติ อารมณ์ ทักษะการรับรู้ทางด้านสมองระบบและประสาท เหตุนี้ทางสำนกัสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้สนับสนุนโครงการ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานที่สำหรับเสริมสร้างพัฒนาการในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสมให้กับเด็กๆ


"โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เเกิดขึ้นพื่อส่งเสริมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี

น.ส.สายใจ คงทน หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เปิดเผยว่า การพัฒนาของเด็กเล็กในช่วงเริ่มต้นวัย 2-7 ปี ถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งทัศนคติ อารมณ์ ทักษะการรับรู้ทางด้านสมองระบบและประสาท เหตุนี้ทางสำนกัสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้สนับสนุนโครงการ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นสถานที่สำหรับเสริมสร้างพัฒนาการในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสมให้กับเด็กๆ

น.ส.สายใจ เปิดเผยอีกว่า โครงการ “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ดำเนินงานครอบคลุมกิจกรรมการอ่าน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา โภชนาการ และการเคลื่อนไหวภายใต้แนวคิด 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี ของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

สื่อดีนั้นต้องเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่ผลิตเอง ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม อารมณ์และสติปัญญา นำไปสู่บุคลิกภาพที่ดี

พื้นที่ดี คือ ต้องมีการจัดสภาพแล้วล้อมให้เหมาะสมรวมไปถึงสนามเด็กเล็กตามวัย และต้องอธิบายได้ว่าสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านใด ขณะเดียวกันครูสร้างสรรค์พื้นที่ เด็กก็ได้สร้างสรรค์การเล่นด้วยตัวเองเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามธรรมชาติ

ภูมิดี คือ นำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาผนวกกระบวนการเรียนรู้ด้วย รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาของทุกฝ่ายในชุมชน ในการมีส่วนร่วมปกป้องดูแลและสร้างชุมชนร่วมกัน

“โครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นอกจากครูจะต้องนำเอาแนวคิดไปพัฒนาเด็กโดยการสร้างสื่อเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กเล็กแล้ว โครงการนี้ยังเข้าไปช่วยเติมเต็มความฝันครูที่อยากจะทำอะไรให้กับเด็กๆ ได้ โดยไม่ต้องรองบประมาณจากอปท. ขณะเดียวกันยังสร้างแรงบัลดาลใจ เมื่อครูผู้ร่วมโครงการได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดเป็นพลังบวกและเกิดตัวอย่างกาออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวเด็กต่อไป” หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กล่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สร้างสรรค์โอกาส สสส.ความเห็น (0)