“ชุมชนเกาะขวาง” ปลุกพลังเยาวชน สร้างภาวะผู้นำช่วยห่างไกลยาเสพติด


โครงการ “ปลุกพลังเยาวชนพันธุ์ใหม่...ป้องกันภัยยาเสพติดในชุมชนตำบลเกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี” มุ่งหวังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พี่สอนน้องตามโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น ตลอดจนสามารถยกระดับเด็กและเยาวชนให้สามารถเป็นแกนนำจัดกระบวนการเรียนรู้ได้

ด้วยความที่เป็นชุมชนใกล้เมือง ทำให้หลายๆ ชุมชน เผชิญกับปัญหาอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าของเมืองที่กระตุ้นให้สมาชิก โดยเฉพาะเยาวชนประพฤติในทางที่ไม่เหมาะสมได้ โดยเฉพาะการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในชุมชนเมือง

อย่างเช่นที่บ้านเกาะตะเคียน ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี ชุมชนขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียงเล็กน้อย ซึ่งปัจจุบันมีประชากร 1,735 คน จำนวน 743 ครัวเรือน มีเยาวชนจำนวน 462 คน และเป็นเด็กอีก 40 คน โดยเด็กและเยาวชนเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะมีแนวโน้มในการใช้สารเสพติด ตลอดจนบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น

เหตุนี้ ชมรมเยาวชนอาสาตำบลเกาะขวาง Volunteer Club จึงเกิดขึ้น และได้จัดทำโครงการ “ปลุกพลังเยาวชนพันธุ์ใหม่...ป้องกันภัยยาเสพติดในชุมชนตำบลเกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี” เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของเยาวชนในการป้องกันยาเสพติดในชุมชนอย่างจริงจัง ด้วยการใช้กีฬามาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือรวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก่อเกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนทำดี โดยได้รับการสนับสนุนจาก่สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


อรุณ เกิดมงคล หรือคนทั่วไปรู้จักในชื่อ “อาจารย์เหม่ง” ประธานชมรมเยาวชนอาสาตำบลเกาะขวาง Volunteer Club เปิดเผยว่า แนวโน้มการแพร่ระบาดยาเสพติดนับวันจะรุ่นแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงก็ คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องเฝ้าระวังร่วมกัน เพราะเด็กมีความอยากรู้อยากลอง ขาดการยั้งคิดส่งผลให้เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อ ขาย และเสพยาเสพติด และก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราว รวมไปถึงก่อปัญหาอาชญากรรม

อาจารย์เหม่ง เชื่อว่า การสร้างเด็กให้มีภูมิที่ดีเป็นเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดได้ดีที่สุด ผู้ใหญ่ต้องช่วยให้เด็กมีบทบาทในการมีร่วมพัฒนาชุมชน สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมความเป็นผู้นำ ที่สำคัญต้องสร้างโอกาสในการแสดงออกหรือเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นแกนนำเยาวชนต่อไปได้

โครงการ “ปลุกพลังเยาวชนพันธุ์ใหม่...ป้องกันภัยยาเสพติดในชุมชนตำบลเกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี” มุ่งหวังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา ทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พี่สอนน้องตามโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น ตลอดจนสามารถยกระดับเด็กและเยาวชนให้สามารถเป็นแกนนำจัดกระบวนการเรียนรู้ได้


โดยเริ่มต้นจากการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโดยมีตัวแทนเยาวชนร่วมด้วย เพื่อสร้างการรับรู้และความมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนโครงการ จากนั้นก็ร่วมกันสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผนที่ชุมชน และข้อมูลกลุ่มที่มีแนวโน้มเรื่องยาเสพติดในชุมชนโดยเครือข่ายเยาวชนและคืนข้อมูลให้ชุมชนได้รับทราบ และสุดท้ายคือการสร้างการเรียนรู้เรื่องยาเสพติด พร้อมทั้งค้นหาแกนนำเยาวชนเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

นอกจากนี้แล้วยังขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนในการขอเวลาว่าง เพื่อเข้าไปจัดกิจกรรมให้ความรู้กับน้องๆ พร้อมทั้งมีกิจกรรมสันทนาการเน้นสร้างความสามัคคีในกลุ่ม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด

“เรามีการผลิตสื่อ ทำคลิป ทำหนังสั้น ชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติด สนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนต่อเนื่องและการค้นหาแกนนำหรือต้นแบบการป้องกันยาเสพติด ช่วยกันทำลานกีฬาต้านยาเสพติด นักบอลพันธุ์ใหม่..ไม่สูบไม่ดื่ม ไม่พึ่งพายาเสพติดด้วย” อาจารย์เหม่ง บอก

อย่างไรก็ตาม อาจารย์เหม่ง ไม่ได้มุ่งหวังว่ากิจกรรมต่างๆ จะช่วยลดปัญหาหรือป้องกันยาเสพติดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ต้องการให้เด็กและเยาวชนได้คิดเป็น และกระบวนการต่างที่ทำขึ้นจะช่วยสร้างความเป็นผู้นำให้เด็ก แล้วเด็กๆ จะไม่กล้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด

“ด้วยบทบาทความผู้นำที่อยู่ในตัวด้วย เขาก็จะหยุด ขณะเดียวกันเรายังฟื้นความสัมพันธ์ของเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น” ประธานชมรมเยาวชนอาสาตำบลเกาะขวาง Volunteer Club กล่าว

จากเด็กที่ไม่เคยมีความเป็นผู้นำ ไม่กล้าคิด กล้าแสดงออก แต่วันนี้เด็กและเยาวชนตำบลเกาะขวางหลายคนที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมต่างฯ สามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆ น้องๆ ได้เอาเป็นแบบอย่างในการทำความดี


วัชรวาสน์ ท่องห่อ หรือ เพชร หนึ่งในเยาวชนแกนนำ กล่าวว่า แต่ก่อนมีนิสัยห้าวๆ ใจร้อนไม่ฟังใคร พูดจาห้วนๆ ทำตัวเก่งไปทุกอย่าง ทั้งเกเรเป็นหัวโจกของเพื่อนในแก๊ง มีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์เหม่งให้ขึ้นไปพูดหน้าเวที โดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัว ปรากฏว่าพูดไม่ออก อ้ำๆ อึ้งๆ สั่นกลัวไปหมด ทำให้ตนเริ่มคิดว่าที่เราเก่ง เราแน่ มันไม่ใช่เสมอไป และเพื่อนๆ หลายคนก็บอกไม่ชอบเรา หมั่นไส้เรา ทำให้เริ่มคิดและปรับปรุงตัวขึ้น พอออกงานพูดหน้าเวทีบ่อยๆ ขึ้น ก็มีความกล้ามากขึ้น ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมได้ทำอีกหลายอย่าง ดีกว่าขลุกอยู่ที่ร้านเกมเหมือนแต่ก่อน

ขณะที่ ปานพิมพ์ ชัยดีเมธาพัฒน์ หรือ น้องอีฟ กล่าวว่า ได้ทำกิจกรรมค่ายความรู้มีประโยชน์กับตัวเองอย่างมาก และได้พัฒนาตัวเอง ได้มุมมองใหม่ๆ มากขึ้น รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สร้างความมั่นใจให้ตัวเอง เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับผู้ใหญ่ และรู้จักการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จนเดี๋ยวนี้สามารถเป็นแกนนำนำน้องๆ ได้แล้ว

การสร้างโอกาส จึงเป็นสิ่งทำคัญที่ช่วยให้เยาวชนเกาะขวางมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งโอกาสที่ว่านั้น คือการได้รับจากผู้ใหญ่ใจดี ที่ต่อสู้ ทุ่มเท อย่างอดทน เพื่อทุกๆ คนได้ดี
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี