กิจกรรมจิตอาสา ณ อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จ.สกลนคร

<img src="https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/164/426/large_art_381710.jpg" "="">

กิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นกิจกรรมที่ชมรมครูอาสา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดทำขึ้น ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ อุทยานเเห่งชาติภูผาเหล็ก จ. สกลนคร ในการเข้าร่วมกิจกรรม ก็จะมีลักษณะของโครงการเกี่ยวกับการปลูกป่า ปลูกต้นไม้ บริเวณอุทยาน มีรูปแบบการทำงานเป็นกลุ่ม กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อชุมชนที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ และทั้งมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการเอง ทั้งในด้านการทำงานเป็นทีม ความสามัคคีของกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสาความเห็น (0)