ตัวชี้วัด คุณภาพการบริหารการ พยาบาล

Nurse
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1.ประสิทธิภาพของการบริหารการพยาบาล 

  • .หน่วยงานมีภาระงานตามเกณฑ์
  • บุคลากรทางการพยาบาลมีสมรรถนะ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 

2.การใช้กระบวนการพยาบาล 

3.ความปลอดภัยของผู้ป่วย 

4.การบรรเทาทุกข์ จากความทุกข์ทรมาน  

5.การได้รับข้อมูลและการเรียนรู้ของผู้รับบริการ

6.ร้อยละของผู้ป่วยที่สามารถดูแลตนเอง 

7.ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาล

8.ความพึงพอใจของบุคลากรพยาบาล ต่อการปฏิบัติงาน 

9.องค์กรพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพการพยาบาลมาตรฐานวิชาชีพ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารการพยาบาลความเห็น (0)