UTQ ๐๐๒๒๕ นวัตกรรมการนิเทศ (Coaching) การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)

iamTON
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจดี เหมาะกับ การนิเทศก์


การนิเทศติดตาม หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ (รศ.ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์)

การนิเทศมีความสำคัญอย่างไร

ด้านระบบการศึกษา

-จัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพชุมชน/ท้องถิ่น

-เกิดการพัฒนานวัตกรรมและการศึกษา

-ทำให้ได้มาตรฐานการศึกษา

ด้านระบบโรงเรียน

-พัฒนาศักยภาพครู

-พัฒนาศักยภาพโรงเรียน

นโยบายรัฐลงสู่การปฏิบัติ

การนิเทศมีจุดมุ่งหมายเช่นใด

-มุ่งพัฒนาคุณภาพการสอน

มุ่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

-มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ศึกษานิเทศก์มีบทบาทอย่างไร

-พยายามส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศได้พัฒนาสมรรถนะ

-ติดตามดูแลผู้รับการนิเทศ

-อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนและวิชาชีพ

ผู้นิเทศควรมีคุณสมบัติเช่นใด

-บุคลิกภาพอบอุ่น

-ไม่ด่วนสรุปแสวงหาข้อมูลให้มากพอ

-สะท้อนกลับอย่างกัลยาณมิตร

-ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ

ให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างเหมาะสมและรอบรู้

ใครคือผู้นิเทศ

-เพื่อนครูในสถานศึกษา

-ผู้บริหารสถานศึกษา

-ศึกษานิเทศก์

-ผู้เชี่ยวชาญ

-ผู้บริหารการศึกษา

ผู้นิเทศต้องใช้ทักษะใด

-ทักษะการเยี่ยมชั้นเรียน

-ทักษะการให้คำปรึกษา

-ทักษะการสังเกต

-ทักษะการตั้งคำถามและตอบตำถาม

-ทักษะการะท้อนกลับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานศึกษานิเทศก์ความเห็น (0)