การศึกษาฝรั่งเศสผ่าน Baccalauréat 2016 ข้อสอบจบม.6-เข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 7

ตอนนี้เก็บตกจากตอนที่แล้วครับ

ต่อไปนี้เป็นข้อสอบ Baccaluaréat 2016 général (สายสามัญ) ที่นักเรียนฝรั่งเศสสอบไปเมื่อวาน (วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2016) ครับ...


Série S Scientifique (สายวิทยาศาสตร์)

วิชาคณิตศาสตร์ (เวลาสอบ 4 ชั่วโมง)

ข้อสอบแบ่งเป็นสองชุดคือ épreve obligatoire และ épreuve de spécialité (แบบปกติและแบบพิเศษ ซึ่งค่าหน้าหนักไม่เท่ากัน และโจทย์ต่างกันเล็กน้อยครับ แล้วแต่นักเรียนเลือกสอบ) ผู้เขียนเลือกแปลข้อสอบชุดปกตินะครับ (ผู้เขียนนำเสนอเฉพาะลักษณะและโครงของข้อสอบนะครับ)

วิชาคณิตศาสตร์ แบบปกติ (สามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้ แต่ต้องเป็นแบบที่กำหนดไว้เท่านั้น)

คำสั่งเน้นว่า ให้แสดงวิธีทำให้ละเอียด แม้ว่าจะไม่สมบูรณ์หรือไม่เสร็จก็ตาม (ผู้แปล: จะให้คะแนนตามการแสดงวิธีทำ) และเน้นว่า คุณภาพงานและวิธีการให้เหตุผลมีผลต่อคะแนน

โจทย์เป็นลักษณะโจทย์ปัญหา ข้อสอบปีนี้ออกเรื่อง...

เรื่องฟังก์ชั่น เป็นโจทย์ปัญหา

กราฟฟังก์ชั่น exponential จากกราฟดังกล่าวให้ตีความกราฟ และให้แสดงว่าสมการที่ให้มาเป็นจริง

เรื่องเวคเตอร์ ให้เวคเตอร์มาห้าเวคเตอร์ แล้วให้ตอบว่า ข้อมูลสี่ข้อที่ให้มานี้ถูกต้องหรือไม่ พร้อมให้เหตุผล

เรื่องละดับและอนุกรม

เรื่องตรีโกณมิติ เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแผนการเล่นรักบี้


Série ES Economique-sociale (สายสังคม-ธุรกิจและพาณิชย์)

วิชาสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ (เวลาสอบ 4 ชั่วโมง) ชุดปกติ épreuve obligatoire

คำสั่งเน้นว่าให้ตอบโดยใช้ภาษาวิชาการและแนะนำว่าควรใช้คำเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ด้วย

1. การเขียนจากเอกสารและข้อมูล:

ข้อมูล: ตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศ 7 ประเทศในยูโรโซน (อัตราการเติบโตของ GDP รายได้ประชาชาติ หนี้สาธารณะ อัตราการเก็บภาษี รายจ่ายสาธารณะ) เอกสารเกี่ยวกับ Stability and Growth Pact ของสหภาพยุโรป อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซน และอัตราการว่างงานในยูโรโซน

คำถาม: ประเทศสมาชิกสหภาพทางเศรษฐกิจและการเงินมีความท้าทายในการประสานนโยบาย (Stabilization policy) ของแต่ละประเทศอย่างไรบ้าง What are the member states’ difficulties to coordinate their stabilization policies in the economic and monetary union?

2. การเขียนเรียงความ (ขอแปลเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีศัพท์เฉพาะทางเศรษฐศาสตร์):

Part 1 ตอบคำถามจากความรู้ที่มี

A: Present a mechanism which explains the economic fluctuations.

B: Distinguish, with example(s), the observed mobility from the social fluidity.

Part 2 การศึกษาเอกสารและข้อมูล

จากเอกสารข้อมูล เกี่ยวกับ Number of students obtaining Baccalauréat in accordance with the generation and social background

โจทย์: Present the evolution of the number of students obtaining Baccalauréat.

Part 3 การให้เหตุผลจากเอกสารข้อมูล

จากข้อมูลเกี่ยวกับ การจ้างงานภาคเอกชน การว่างงาน บทความทางเศรษฐศาสตร์

โจทย์: Present that the employment evolutions weaken the link between work and social integration.

ข้อสอบสาย ES แบบพิเศษ épreuve de spécialité ให้เลือกทำโจทย์เพิ่มอีก 1 ชุด คือให้เลือกระหว่างโจทย์สังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์เพิ่มเติม หรือโจทย์เศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม (เวลาสอบเพิ่มอีก 1 ชั่วโมง)

วิชาสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์เพิ่มเติม

เลือกตอบ 1 หัวข้อ (โดยสร้างข้อโต้แย้ง ใช้เอกสารที่ให้มา ประกอบกับความรู้ส่วนตัว) โดยนำเสนอว่า...

หัวข้อที่ 1 The interest groups can contribute to the function of democracy.

หัวข้อที่ 2 Socialization plays a role in the formation of political behaviors.

วิชาเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม

เลือกตอบ 1 หัวข้อ (โดยสร้างข้อโต้แย้ง ใช้เอกสารที่ให้มา ประกอบกับความรู้ส่วนตัว)

หัวข้อที่ 1 Why is the competition policy necessary?

หัวข้อที่ 2 Does the financial globalization eliminate financial intermediation?


Série L Littéraire (สายศิลป์)

วิชาวรรณกรรม-วรรณคดี (เวลาสอบ 2 ชั่วโมง)

วรรณกรรมเรื่อง Madame Bovary (1856) โดย Gustave Flaubert

ตอบคำถาม...

ข้อที่ 1 ในฉากเริ่มต้นของเรื่อง Flaubert เขียนว่า “Charles Bovary พนักงานด้านสาธารณสุข อายุ 33 ปี เมื่อหนังสือเริ่มขึ้น” เขาเขียนต่อว่า “เริ่มต้นจากการเข้ามัธยมต้น” Flaubert notait : « Charles Bovary officier de santé 33 ans quand commence le livre ». Il ajoute dans la marge : « Commencer par l’entrée au collège ». การเลือกใช้คำของผู้แต่งมีความน่าสนใจอย่างไร

ข้อที่ 2 ในจดหมายถึง Louise Colet ในปี ค.ศ.1852 Flaubert กล่าวถึงนิยายของเขาว่า “personality of the absentminded author” ข้อมูลที่คุณรู้เกี่ยวกับงานชิ้นนี้และเอกสารเกี่ยวกับที่มาของนิยายเรื่องนี้สนับสนุนคำพูดดังกล่าวหรือไม่


ผู้เขียนมีความเห็นและความรู้สึก(โดยรวม)ว่า...

วิชาคณิตศาสตร์ เน้นโจทย์ประยุกต์ครับ

วิชาสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มีคำเฉพาะหลายคำที่นักเรียนต้องเข้าใจ ถึงจะให้เอกสารประกอบมาด้วย แต่นักเรียนก็ต้องมีความรู้ลึกในระดับหนึ่งครับ

วิชาวรรณกรรม-วรรณคดี มีกลิ่นอายของความเป็นนักเขียนครับ โดยเฉพาะคำถามข้อแรกที่เป็นการเลือกใช้คำและโครงสร้างประโยคที่ผู้แต่งใช้ ส่วนคำถามข้อที่สอง ก็เป็นสิ่งที่การศึกษาฝรั่งเศสเขาอยากให้นักเรียนเข้าใจครับว่า งานเขียน-งานวรรณกรรมทุกชิ้นมีที่มา และผู้เขียนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม(ไม่มากก็น้อย)ครับ


มุนินทร ว.

21/6/16


ข้อสอบแปลจาก Le Monde Bac 2016, 20 juin

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน French Baccalauréat 2016ความเห็น (0)