.....ด้วยความมุ่งมั่นของหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา และบวกกับความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในภาควิชาฯ  ....ทำให้ภาควิชาฯ มีผลงานคุณภาพต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสาย   เมื่อสองวันมานี้ (16-17 พ.ย. 2549)    ภาควิชาฯ ได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Introduction to Real Time-PCR and its application" ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มอ. ...มีวิทยากรภายในบรรยาย 3 ท่าน ดังนี้ นพ.ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม  ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์  คุณจินตนา ประดุจกาญจนา และวิทยากรจากบริษัทโรช ไดแอกโนสติกส์ ประเทศไทย  คุณชนก  อวิรุทธการ

รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส   กล่าวเปิดการประชุม

    วิทยากรทั้ง 4 ท่าน

     ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นพิธีกรและร่วมเข้าประชุม 

เรื่อง Real Time-PCR   เป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่เข้าใจมากนัก ทั้งที่เป็นเรื่องที่ใช้กันมากในแวดวงวิชาการมานานพอสมควร   และการทราบหลักการก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายแง่มุมของการศึกษา    ทั้งในเรื่องของความถูกต้องของผลการวิเคราะห์และความสะดวกของการทำ  คิดว่ามีประโยชน์มากๆในการเข้าร่วมการประชุมเรื่องนี้     ทั้งกับผู้ที่เคยทำเรื่องนี้มาบ้างและกับคนที่ยังไม่เคยทำในด้านนี้มาก่อน เพราะการที่มีคนมาเล่าให้เราฟังและถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้พบเจอ  รวมทั้งการซักถาม...จะทำให้ได้รับความรู้มากและใช้เวลาน้อย   เมื่อเทียบการที่เราต้องไปหาอ่านเอง ....

  น้องยอดยศ ศรีตังนันท์ (คนกลาง) นศ.ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มอ.  มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทางด้าน Real Time-PCR

 

ลองมาฟัง AAR เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เข้าประชุมคาดหวัง สิ่งทีได้รับดังที่คาดหวังไว้ สิ่งที่ได้รับเกินความคาดหวัง สิ่งที่ได้รับน้อยกว่าความคาดหวัง และสิ่งที่จะกลับไปทำหลังจากการประชุม    จากผู้เข้าร่วมประชุมกันบ้างนะคะ

   พี่สุรีย์ พีรภูติ  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มอ.

" หมอที่ภาคฯ มีความคิดจะทำการศึกษาเกี่ยวกับยีนของโรค leukemia ต่อผู้ที่ดื้อยา chemotherapy ก็คิดว่าได้รับความรู้จากวิทยากรดังที่คาดไว้... สิ่งที่น้อยกว่า  คงไม่มี... และคิดว่าก็คงจะทำการศึกษาทางด้าน Real Time_PCR เกี่ยวกับ leukemia "

 

  ผศ.ปิ่น จันจุฬา  จากคณะวิทยาศาสตร์ มอ.ปัตตานี

" มาจากพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวกับตรงนี้... ได้มองเห็นภาพตรงนี้ และอนาคต.... ได้เจอกลุ่มนักวิจัย และได้พูดคุย คิดว่าก็ทำให้มีแนวทางที่จะกลับไปทำอะไร... อยากจะศึกษาเกี่ยวเชื้อจุลินทรีย์ในสัตว์กลุ่มที่ย่อยอาหารเซลลูโลส "

 

   นพ.พิสุทธิ์  ศิริไพฑูรย์  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มอ.

" หวังว่าจะได้มาเห็นว่า ภาควิชาพยาธิฯ มีอะไร.. มีใครบ้างที่สนใจ และก็ได้มาเห็นว่า ..พยาธิมีอะไร.. เห็นคนพยาธิมีอะไรมากกว่าที่คิด ..กลับไปจะทำอะไร ไม่มี.. มีแต่จะกลับมาทำอะไร ... เราไม่ใช่คนแล็บ ..เราเป็น user และจะเอา basic ไปใช้มากกว่า.. ก็อยากจะให้คณะฯ ได้มองเห็นว่าเป็น basic ที่ทั่วโลกรู้และเทคโนโลยีนั้นไม่แพง เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ "

   น้องอทิพันธ์ เสียมไหม  นศ.ปริญญาตรี จากคณะอุตสาหกรรมการเกษตร

" คิดว่าได้รับความรู้ และมีบรรยากาศเป็นกันเอง.. ไม่เครียดอย่างที่คิด.. และก็คงต้องกลับไปดู ไป review literature และวางโครงการระยะยาว  เพราะสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับการปนเปื้อนของหมูในอาหารฮาลาล.. การประชุมจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีอาจารย์ทางอื่นด้วย เพราะผู้เข้าร่วมประชุมมีหลากหลาย "

 

 น้องเสาวภาวิณี ธานีรัตน์ จากศุนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา

"มีประสบการณ์มาบ้างเล็กน้อย ...ได้รับความรู้จากวิทยากรมาก ที่ได้นำเอาประสบการณ์จริงมาบอกเล่า... ตอนนี้ที่ศูนย์วิทย์ ฯ มีเครื่อง Real Time-PCR  และใช้ protocol ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์ธาลัสซีเมีย "

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม หลายคนอยากจะกลับมาติดต่อเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ร่วมกัน...ร่วมสร้างสรร...งานคุณภาพกิจกรรมวิชาการของภาควิชาพยาธิอีก .....ต่อๆไปนะคะ