three p
นาย สมพร พร จิตรีเหิม

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน


แหล่งเรียนรู้ในตำบลราชคราม

บันทึกข้อตกลง

โครงการความร่วมมือ

ระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางไทร

กับ

แหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลราชคราม

ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

---------------------------------------------

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง

  • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางไทร โดยนายกรวุฒิ เกิดนาวี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางไทร
  • แหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลราชคราม ที่ตั้ง ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทเกษตรผสมผสาน โดย นายเสวียง จิตระทศ เป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้

โดยที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางไทร มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลราชคราม ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลราชคราม โดยมีรายละเอียดและข้อตกลงดังนี้

ข้อที่ ๑ วัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อตกลง

๑.๑ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างแหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลราชครามตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางไทร

๑.๒ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑.๓ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีทางเลือกในการรับการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ และการศึกษาหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

๑.๔ เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายในการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนให้มากขึ้น

ข้อที่ ๒ สถานที่ในการดำเนินการ

แหล่งการเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลราชคราม ที่ตั้ง ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อที่ ๓ ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของแหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลราชคราม

(๑) แจ้งความประสงค์ต่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางไทร ในการเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีพเพื่อการมีงานทำ/หลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง วิชาเกษตรกรรม จำนวนหลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง ในพื้นที่ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๒) การประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เรียน

(๓) ส่งข้อมูลผู้เรียนให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางไทร โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เรียนทุกคน

(๔) กำหนดหลักสูตร แจ้งตารางเวลาเรียนและระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาของโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำและหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

(๕) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเพิ่มพูนทักษะฝีมือ และความรู้ให้กับผู้เรียน โดยใช้หลักสูตรอย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง

(๖) ให้การสนับสนุนด้านสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้

(๗) ประเมินผลการเรียนการสอน สำหรับผู้เรียนเป็นรายบุคคล บันทึกผลการเรียนรู้ตามแบบประเมินที่กำหนด

(๘) จัดทำข้อมูลผลการเรียนการสอน และรายงานผลการเรียนการจบหลักสูตรของผู้เรียนทุกคน ตามแบบบันทึกและรายงานผลที่กำหนด เพื่อขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ

(๙) จัดทำหลักฐานการขอรับโอนเงินตามแบบที่ กศน.อำเภอบางไทร กำหนด พร้อมแนบหลักฐานของผู้เป็นเจ้าของกิจการและสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

(๑๐) ออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อได้รับโอนเงินจาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับโอนเงิน

ข้อที่ ๔ ความรับผิดชอบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางไทร

(๑) จัดทำเอกสารบันทึกข้อตกลง และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครผู้เรียน

(๒) จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับผู้เรียน

(๓) บันทึกข้อมูลรายคน ลงทะเบียนผู้เรียน

(๔) ส่งข้อมูลผู้เรียนให้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดสรรงบประมาณ

(๕) จัดสรรงบประมาณไปยังสถานศึกษาหรือหน่วยงานเครือข่ายผู้ร่วมจัดการศึกษา

(๖) นิเทศตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

(๗) ประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างจัดทำโครงการ

(๘) ติดตามผลการเรียนเมื่อครบกำหนดหลักสูตรเพื่อประสานงานในเรื่องการส่งข้อมูล

(๙) ประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดสรรงบประมาณรายหัวผู้เรียนให้กับ แหล่งการเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลราชคราม (หากไม่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ต้องแจ้งว่าไม่ขอรับงบประมาณสนับสนุน)

(๑๐) จัดทำรายงานผลและสรุปผลการดำเนินงาน

(๑๑) ติดตามผลผู้เรียนในด้านความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนที่ดีขึ้น

ข้อที่ ๕ ระยะเวลาความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีผลนับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อตกลงนี้ ให้มีความเหมาะสม หรือให้เป็นปัจจุบันสามารถดำเนินการได้โดยความเห็นชอบของทั้งสองหน่วยงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ลงชื่อ............................................................ ลงชื่อ..............................................................

(นายเสวียง จิตระทศ) (นายกรวุฒิ เกิดนาวี)

ประธานแหล่งการเรียนรู้ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางไทร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลราชคราม

ลงชื่อ.........................................................พยาน ลงชื่อ........................................................พยาน

(นางนวลจันทร์ เนื่องมะโน) (นายดิเรก สงวนสัตย์)

ตำแหน่งกำนันตำบลราชคราม ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

ลงชื่อ..............................................................

(นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำสำคัญ (Tags): #ตำบลราชคราม
หมายเลขบันทึก: 608692เขียนเมื่อ 19 มิถุนายน 2016 15:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2016 15:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี