ข้อมูล สารสนเทศ และ การวิจัย

Adisai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อให้เกิดสารสนเทศจากการประมวลผลข้อมูลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์คาดการณ์ในอนาคต การวางแผน การตัดสินใจ สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ประกอบต่างๆ อาจอยู่ในรูปทฤษฎี หรือ แบบจำลองทางความคิด สามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้ ช่วยในการการตัดสินใจที่แม่นยำ ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมทั้งในด้าน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านวัฒนธรรม ใช้องค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนาประเทศ สร้างความได้เปรียบในการ แข่งขัน การวิจัย จึงเป็นการค้นคว้าตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูล ความรู้ ในการพัฒนาที่เป็น ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

การวิจัย หมายถึง การแสวงหาสารสนเทศเพื่อให้ได้แนวคิด ความรู้ คำตอบ หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมีระบบขั้นตอนอย่างชัดเจนเป็นสากลเชื่อถือได้ ทั้งนี้มีการใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างพอเพียงในการสรุปผลอย่างตรงไปตรงมา

การวิจัยมีอิทธิผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและกิจกรรมที่สนใจ ทั้งธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม เป็นเหตุผลเบื้องต้นที่ทำให้เราต้องเรียนรู้การวิจัย การเรียนรู้ระเบียบวิธีการวิจัยนอกจากจะทำให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆของการวิจัยในเชิงปฏิบัติแล้ว ยังทำให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ของนักวิชาการต่างๆ ในการวิจัยที่ได้กำหนดออกมาเป็นตำราทางวิชาการ

ประโยชน์ที่ผู้ศึกษาพึงได้รับจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง มากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้ที่ทำการถ่ายทอดอว่าลักษณะที่ต้องการให้ความรู้ หรือต้องการให้ความชำนาญและอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้ศึกษาเองว่ามีโอกาสจะได้ฝึกฝนหรือนำความรู้ความชำนาญนั้นไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด ความสามารถในการวิจัยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ยิ่งทำงานวิจัยมากขึ้นเท่าใดความสามารถในการวิจัยประเภทนั้นก็มีมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งทำการวิจัยหลายประเภทประสบการณ์ที่ได้รับจากการวิจัยประเภทต่างๆตลอดจนการออกแบบการวิจัย และการสร้างและทดสอบมาตราวัดและวิธีการวิเคราะห์ก็มากขึ้นตามไปด้วย

การเรียนรู้ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีการที่มนุษย์ได้เรียนรู้ในการเพิ่มพูนวิทยาการความรู้และความสามารถของมนุษย์

ความสามารถของบุคคลที่จะมีความรู้สึกในการสัมผัสร่วมกับประสบการณ์ของผู้อื่นจะเป็นสิ่งที่กำหนดว่าผู้นั้นสามารถจะเรียนรู้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์ผิดพลาดด้วยตนเองได้หรือไม่ ความสามารถดังกล่าวเป็นการย่นระยะเวลาของการสะสมความร็ให้ได้มากในระยะเวลาอันรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ระเบียบวิธีการวิจัยย่อมขึ้นกับความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์และหลักระเบรยบของผู้สอน และวิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้มีประสบการณ์ทดลองศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่างๆของการวิจัย ผู้สอนที่แม่นในระเบียบวิธีการวิจัยมีประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดวิชาการได้ดี เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษามีประสบการณ์ขั้นตอนของการวิจัย ผู้ศึกษาก็ย่อมได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ระเบียบวิธีการมากขึ้นเท่านั้น

การวิจัยจะเกิดขึ้นได้นั้น ผู้ที่จะวิจัยต้องมีความสนใจในสิ่งที่ตนได้รับผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เช่นข้อสงสัย หรือปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ต้องหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะหาคำตอบที่ตรงกับประเด็นเหล่านั้น อาจจะมีหลายวิธีในการหาคำตอบ และการวิจัยเป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการวิจัยควรจะเริ่มที่ข้อสงสัย หรือปัญหาที่เกิดขึ้น และทำความเข้าในเกี่ยวกับหลักการในการวิจัยเบื้องต้นก่อน เพื่อสร้างกรอบแนวคิดและกระบวนการในการทำวิจัยให้เกิดความชัดเจน

การวิจัยและสารสนเทศจึงเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นแบบพึ่งพากันเชิงวัฎจักร เมื่อใดเกิดสารสนเทศที่หลากหลายจนเป็นที่มั่นใจว่าสารสนเทศนั้นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง จะกลายเป็นข้อความรู้ใหม่ จึงต้องศึกษาหาข้อเท็จริง นั่นก็คือสารสนเทศเพื่ออธิบายปรากฏการณ์เหล่านั้น แสดงให้เห็นว่า การที่เราจะทำวิจัยจำเป็นต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันสารสนเทศเหล่านั้นก็ต้องมีกระบวนการ มีแหล่งข้อมูล มีการวิเคราะห์สังเคราะห์ สามารถนำไปใช้ประโยชนืได้ จึงจะเกิดสารสนเทศได้ เช่นนี้ ชีวิตเราก้เช่นกันจำเป็นต้องมีความพึ่งพากัน เอื้ออำนวยต่อกัน สัมพันธ์กัน มีอิทธิพลต่อกัน เป็นพลวัตเฉกเช่นเดียวกับสังคมโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GO TO QULITYความเห็น (0)