การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ปัจฉิมบท)

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

รู้หน้าที่ เข้าถึง จึงเข้าใจ เรียนรู้ร่วมกันไป ตามบันไดของความเป็นจริง

ร่วมฝึกฝนเผชิญสุขทุกข์ทั้งสิ้น บนผืนแผ่นดินถิ่นบิดามาตุภูมิ

ใต้ร่มพระบารมีได้หยัดยืน มั่นคงยั่งยืนด้วยสายใยแห่งรักพันผูก

ขับเคลื่อนอำนาจพลังความดี ความถูก เมตตาร่วมปลูกด้วยกรุณาวิชชา

ร่วมสร้างสังคมแห่งมิตรกัลยา นำพาวิริยาปลื้มปิติมุทิตา

เต็มกำลังอริยะมรรคาวางอุเบกขา ผ่อนส่งศรัทธาวิสุทธิกายวาจาใจ

มรดกทางปัญญามีคุณค่าหรือไม่ อยู่ที่กายวาจาใจของผู้รับ-ถ่ายศรัทธา

ความจริงนั้นเปลี่ยนแปลงตามเวลา ก็ด้วยธรรมากาลเรา-เขาต่างกัน

ก้าวร่วมต่อไปด้วยใจมุ่งมั่น ประโยชน์จัดสรรค์พ้นทุกข์ร่วมสุขทันใด

ทำหน้าที่อย่างเบิกบานแจ่มใส กอปร์การใดๆด้วยสติ สมาธิ ปัญญา

ตลอดนิรันดร์กาลเทอญ

ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลและแบ่งปัน สาน(บุญ)สัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น PHN. PSU: CARE&SHARE

วิสัยทัศน์ : เป็นให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัส ฝึกต่อไป ถึง เมื่อไหร่เมื่อนั้น ผาสุกที่ตน ทำงานร่วมกับคนที่ศรัทธา ในคุณค่าและศักด์ศรีคน

จริงใจ ไมตรี มีอภัยไร้ทุกข์ ผาสุกที่ตน ฝึกฝนต่อไป

เจริญธรรม สำนึกดี

ยาดมเอง

18 พฤษภาคม 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลปฐมภูมิความเห็น (0)