ผักกาดขาว Chinese Cabbage

ความรู้ที่ฝังอยู่ในสมองคน (Tacit Knowledge)

บุคคลที่ 3 : นางรัชนีย์ พรหมแก้ว

วัสดุ : ดิน น้ำ ปุ๋ย

อุปกรณ์ : จอบ กระบวย

วิธีการปลูกผักกาด

1. กำจัดหญ้าที่รกออกให้เรียบร้อย

2. ขุดดิน พรวนดินและรดน้ำเอาปุ๋ยคอกมาใส่

3. นำเมล็ดมาเพาะโดยการหว่าน

4. จากนั้นเมื่อผ่านไป 1 อาทิตย์ ต้นกล้าจะงอกยาวประมาณ 5 นิ้ว

5. ขุดร่องใหม่เพื่อทำการแยกต้น จากนั้นนำต้นมาปลูกระยะห่าง 7-8 นิ้ว

6. รดน้ำในช่วงเช้า - เย็นของทุกวัน

7. ประมาณอีก 3 สัปดาห์ สามารถเก็บผลผลิตได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พืชผัก สวนครัวความเห็น (1)

เป็นความรู้ที่ชัดเจนมากค่ะ