วิกฤตการณ์เงินโลกในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่ เพราะอะไรจึงคิดเช่นนั้น

mymini
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


วิกฤตการณ์เงินโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน รัฐบาล และการค้าขายระหว่าประเทศ ในอนาคตคิดว่า

การเงินโลกจะมีแนวโน้มไม่รุนแรงมากกว่าในปัจจุบัน เพราะถึงแม้ค่าเงินมีความผันผวนตามความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศโดยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินกับชาติต่างๆมีค่าต่ำลงกว่าในอดีต ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินสกุลหลักที่ใช้หนุน

ระบบฐานการเงินโลกจากดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินหยวนก็ได้ เนื่องจากประเทศจีนมีเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่มาก มีอำนาจในการต่อรองด้านธุรกิจสูง

เป็นประเทศที่มีเสรีการค้ากับชาติต่างๆทั่วโลก มีระบบฐานการเงินที่ครอบคลุมและมีขนาดใหญ่มาก เป็นที่น่าจับตามองของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ทั้งยังมีความสามารถในทุกๆด้าน เนื่องจากมีบุคลากรในประเทศที่มากที่สุดในโลก ถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจที่น่ากลัวเลยทีเดียว

ทั้งยังมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ดังนั้นการที่ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินสกุลหลักที่ใช้หนุนระบบเศรษฐกิจ

ของโลก อาจจะเป็นสกุลเงินหยวนของประเทศจีนก็เป็นได้

ปัจจุบันวิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกในปัจจุบันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับหลังการเกิดวิกฤตปี 2551

ที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่มากนัก แต่ในอนาคตอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะทุกประเทศทั่วโลกเกิดการเรียนรู้ถึง

วิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในอดีต และมีการเตรียมรับมือและวางแผนทางการเงินที่มีความรอบครอบมากยิ่งขึ้น จึงคิดว่าวิกฤตการณ์ทางการเงินใน

อนาคตอาจจะไม่รุนแรงเท่าในอดีตและปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตราสารทางการเงินความเห็น (0)