โครงสร้างลัทธิสหกรณ์


ถ้าจะวัดว่าสมาชิกเข้าใจและมีความรักในระบบสหกรณ์หรือไม่
โดยดูจากโครงสร้างส่วนบนของสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยปรัชญา
หลักความเชื่อ อุดมการณ์ หลักคิด หลักการ ค่านิยมรวมถึง
กฎหมายและกติกาของสหกรณ์ ว่าได้รับการยอมรับจาก
บรรดาสมาชิกหรือไม่ โดยสังเกตดูจากพฤติกรรมของสมาชิก
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
สหกรณ์รับซื้อผลผลิตหรือสินค้าจากสมาชิกในราคาต่ำกว่า
ราคาท้องตลาด
สหกรณ์ขายสินค้าให้สมาชิกในราคาที่แพงกว่าตลาดทั่วไป
สหกรณ์ปล่อยสินเชื่อทีมีดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าแหล่งเงินกู้อื่น
สหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น
ขอให้สังเกตว่าจำนวนสมาชิกส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยที่
ถอยห่างและไหลออกจากสหกรณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ข้างต้น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรสหกรณ์
ไม่ว่าคณะกรรมการดำเนินการฯหรือฝ่ายจัดการสหกรณ์จะต้อง
คำนึงถึงและให้ความสำคัญ โดยการให้ความรู้เพิ่มพูนปัญญา
เรื่องโครงสร้างส่วนบนให้มากขึ้น และขณะเดียวกัน ก็จะต้อง
ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างส่วนล่าง ที่เป็นเรื่องของการบริหาร
จัดการธุรกิจและการทำธุรกรรมให้เป็นไปตามโครงสร้างส่วนบน
ของสหกรณ์ และสอดคล้องกับ้ปัญหาความเดือดร้อน
ที่สำคัญเร่งด่วนและสนองความต้องการอันจำเป็นของสมาชิก
โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากปัจจัย 4 ในการดำรงชีพในระดับบุคคล
ของสมาชิกรายคนให้ได้มากที่สุด และลำดับต่อมาก็ต้องพัฒนา
ใหสหกรณ์ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระของประชาชน ให้เป็นที่
เชื่อมั่นของสมาชิกและสังคมโดยรวม สุดท้ายก็จะก้าวขึ้นสู่
ระดับใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติและชาวโลกได้

กล่าวโดยสรุป ถ้าสหกรณ์ให้ความสำคัญกับโครงสร้างส่วนบน
ถ้าเปรียบเสมือนบ้าน ก็คือ เสาเข็ม หรือฐานรากของสหกรณ์
ถ้าสมาชิกเข้าใจ ยอมรับ ก็เท่ากับจิตวิญญาณสหกรณ์ได้เกิด
ขึ้นกับบรรดาสมาชิกและทุกฝ่ายและไม่ละเลยโครงสร้าง
ส่วนล่างที่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ประเภทชนิดของธุรกิจ
กิจกรรม รวมถึงปัจจัยการผลิตและเครื่องมือต่าง ๆ
ก็สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการสหกรณ์ได้ทั้งสิ้น
เพื่อที่จะทำให้สหกรณ์นำสมาชิกไปสู่เป้าหมาย
สูงสุดของขบวนการสหกรณ์ เพราะถ้าฐานรากมีความแข็งแรง
เราจะต่อเติมตกแต่งอะไรให้กับตัวบ้านเพื่อประโยชน์ใช้สอยหรือ
ให้สวยงาม จะต่อเติมอย่างไรก็คงไม่มีปัญหา เมื่อเปรียบกับสหกรณ์แล้ว

ถ้าทุกฝ่ายเข้าใจและมีจิตวิญญาณสหกรณ์ที่เข้มข้นแล้ว สหกรณ์ย่อมทำธุรกิจใด ๆ

ก็จะได้รับความ ร่วมมือจากบรรดาสมาชิก ล้วนแต่จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

ตามคุณค่าของสหกรณ์และประโยชน์กับชาวโลกอย่างแท้จริง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  สหกรณ์ความเห็น (0)