43 แฟ้ม คือ ???


Standard Data Set : 43 แฟ้ม

ที่มาของ ชุดข้อมูลมาตรฐานที่เริ่มคุ้นหู คุ้นตากันมากขึ้น คือ 43 แฟ้ม จากความหลากหลายของ HIS(Hospital Information Systems) ที่สถานบริการแต่ละแห่งมีการใช้งานในหน่วยงาน ตัว Standard Data Set จึงเป็นชุดข้อมูลที่จะช่วยทั้งโรงพยาบาล และ รพ.สต. สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

ภาพประกอบ 1 By : Kidkom Salelanont

โครงสร้างของ 43 แฟ้ม ถ้าแบ่งออกตามกลุ่มข้อมูลก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับ

ภาพประกอบ 2 By : Kidkom Salelanont

ประโยชน์ของข้อมูล 43 แฟ้ม

 1. ประมวลผลรายงานให้บริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและระดับกระทรวง
 2. ออกรายงานตาม Data set สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถนำรายงานมาทำตัวชี้วัดได้
 3. วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลที่ได้จาก 43 แฟ้มในมิติต่างๆ
 4. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ประมวลผลร่วมกัน ลดภาระในการจัดทำรายงานของหน่วยงาน

ประเภทของข้อมูลโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ 43 แฟ้ม มี 3 ลักษณะ

 1. แฟ้มสะสม
  • แฟ้มสำรวจจัดเก็บข้อมูลปีละ 1ครั้ง ในเดือนสิงหาคม และปรับข้อมูลเสร็จภายใน 1ต.ค.ของทุกปี
  • หากข้อมูลผู้รับบริการมีการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม จะส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในรอบเดือนนั้นๆ
  • แฟ้มสะสมมีจำนวน 14 แฟ้ม

1.PERSON : ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตรับผิดชอบ และผู้มารับบริการ

2.ADDRESS : ข้อมูลที่อยู่ของผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบหรือในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต

3.DEATH : ข้อมูลประวัติการเสียชีวิตของประชาชนทุกคนในเขตรับผิดชอบและผู้ป่วยที่มารับบริการ

4.CHRONIC : ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

5.CARD : ข้อมูลประวัติการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชนทุกคนในเขตรับผิดชอบและผู้ป่วยที่มารับบริการ

6.WOMEN : ข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธุ์

7.NEWBORN : ข้อมูลประวัติการคลอดของทารก

8.PRENATAL : ข้อมูลประวัติการตั้งครรภ์

9.LABOR : ข้อมูลประวัติการคลอดของหญิงคลอด

10.HOME : ข้อมูลครัวเรือนของประชาชนในเขตรับผิดชอบ

11.PROVIDER : ข้อมูลผู้ให้บริการของสถานพยาบาล

12.VILLAGE : ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของชุมชน

13.DISABILITY : ข้อมูลผู้พิการทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ

14.DRUGALLERGY : ข้อมูลประวัติการแพ้ขาของผู้ป่วยที่มารับบริการ

2. แฟ้มบริการ

 • จัดเก็บและบันทึกข้อมูลบริการทุกครั้งที่มารับบริการ และส่งข้อมูลให้ส่วนกลางภายในรอบเดือนนั้นๆ
 • แฟ้มบริการมีจำนวน 27 แฟ้ม

1.SERVICE : ข้อมูลการมารับบริการฯและการให้บริการนอกสถานพยาบาล

2.DIAGNOSIS_OPD : ข้อมูลการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยนอกและผู้มารับบริการ

3.APPOINTMENT : ข้อมูลการนัดมารับบริการครั้งต่อไปของผู้มารับบริการ

4.SURVEILLANCE : ข้อมูลรายงานทางระบาดวิทยา

5.DRUG_OPD : ข้อมูลการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้มารับบริการ

6.PROCEDURE _OPD : ข้อมูลการให้บริการหัตถการและผ่าตัดของผู้ป่วยนอกและผู้มารับบริการ

7.CHRONICFU : ข้อมูลการติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ความดัน

8.LABFU : ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน

9.CHARGE_OPD : ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้มารับบริการ

10.ADDMISSION : ข้อมูลประวัติการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล

11.CHARGE_IPD : ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการสำหรับผู้ป่วยใน

12.DIAGNOSIS_IPD : ข้อมูลการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยใน

13.DRUG_IPD : ข้อมูลการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยใน

14.PROCEDURE _IPD : ข้อมูลการให้บริการหัตถการและผ่าตัดของผู้ป่วยใน

15.ACCIDENT: ข้อมูลผู้มารับบริการที่แผนกฉุกเฉิน (ER) ของ รพ. และแผนกทั่วไปของ รพ.สต.

16.COMMUNITY_SERVICE : ข้อมูลการให้บริการในชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมายในเขตรับผิดชอบและผู้ป่วยนอกเขตรับผิดชอบ

17.COMMUNITY_ACTIVITY : ข้อมูลกิจกรรมในชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ

18.DENTAL : ข้อมูลการตรวจสภาวะทันตสุขภาพของฟันทุกซี่ และข้อมูลการวางแผนการส่งเสริม ป้องกัน รักษา (หญิงตั้งครรภ์,เด็กในโรงเรียน,ผู้รับบริการ)

19.FUNCTIONAL : ข้อมูลการตรวจประเมินความบกพร่องทางทางสุขภาพของผู้พิการและผู้สูงอายุ

20.ICF : ข้อมูลการประเมินสภาวะสุขภาพ ความสามารถ และปัจจัยอื่นๆ กลุ่มเป้าหมายที่มารับบริการในโรงพยาบาล ของผู้พิการ

21.CARE_REFER : ข้อมูลประวัติการได้รับยาของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ส่งกลับ หรือตอบกลับ

22.CLINICAL_REFER : ข้อมูลการประเมินทางคลินิกของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ส่งกลับ หรือตอบกลับ

23.DRUG_REFER

24.INVESTIGATION_REFER : ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและตรวจวินิจฉัยอื่นๆของผู่ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ส่งกลับ หรือตอบกลับ

25.PROCEDURE _REFER : ข้อมูลประวัติการได้รับการทำหัตถการและผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ ส่งกลับ หรือตอบกลับ

26.REFER_HISTORY : ข้อมูลประวัติการส่งส่งต่อผู้ป่วย

27.REFER_RESULT : ข้อมูลการตอบรับการส่งต่อ/ส่งกลับผู้ป่วย

3. แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ

จัดเก็บและบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ และสำรวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบที่ไปรับบริการที่สถานบริการอื่นและบันทึกข้อมูล (จะเห็นว่ามีการเน้นเรื่องประชากรในเขตรับผิดชอบ ดังนั้นถ้ามีผู้มารับบริการเช่น มีเด็ก 6เดือนมาฉีดวัคซีนซึ่งเด็กเพิ่งย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในเขตรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกการให้บริการและลงข้อมูลจากสำรวจข้อมูล ว่าคลอดที่ไหน วัคซีน BCG,DTPHBรับมาจากที่ไหน ลงย้อนหลังให้ครบถ้วนด้วย)

 • แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ มีจำนวน 9 แฟ้ม

1.FP : ข้อมูลบริการวางแผนครอบครัว

2.EPI : ข้อมูลการให้บริการวัคซีนกับผู้มารับบริการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

3.NUTRTION : ข้อมูลการวัดระดับโภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีและนักเรียน

4.ANC: ข้อมูลบริการฝากครรภ์

5.NEW BORNCARE : ข้อมูลการดูแลหลังคลอดทารก

6.POSTNATAL : ข้อมูลบริการดูแลหลังคลอด

7.NCDSCREEN : ข้อมูลการคัดกรองประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ปี ขึ้นไป

8.SPECIALPP : ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมป้องกันโรคเฉพาะผู้ที่มารับบริการ

9.REHABILITATION : ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

คำสำคัญ (Tags): #43 แฟ้ม
หมายเลขบันทึก: 605205เขียนเมื่อ 21 เมษายน 2016 04:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 เมษายน 2016 04:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี