ผลกระทบที่ได้รับเมื่อเปิดอาเซียน

จากการเปิดอาเซียนผลกระทบที่เราได้รับกันโดยตรงเลยมีดังนี้

1. เนื่องจากคนไทยอ่อนภาษา และเลือกงานจึงทำให้มีการจ้างแรงงานจากต่างประเทศมากขึ้น ทำให้คนไทยตกอยู่ในภาวะว่างงาน

2. การเปิดอาเซียนทำให้การทำงานมีความยุ่งยาก จึงทำให้ต้องมีการปรับตัวมากขึ้น

3. วัฒนธรรมการดำรงอยู่ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันทั้งด้านกฎระเบียบ กฎหมาย วิ๔ีชีวิต เป็นต้นการทำงานจึงต้องมีการปรับตัววและพัฒนาอยู่ตลอด

4. อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศกัน

ทีมารูปภาพ: https://www.google.co.th/search?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลกระทบที่ได้รับเมื่อเปิดอาเซียนความเห็น (0)