แหล่งเรียนรู้

ผลงานการสรุปแหล่งเรียนรู้.docx

แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งหรือศูนย์รวมของข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ประสบการณ์ สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้

1. แหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย

2. แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. แหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง

4. แหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ

5. แหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิดวิทยาการและประสบการณ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งเรียนรู้ความเห็น (0)