แหล่งเรียนรู้

ความหมายของแหล่งการเรียนรู้

แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข่าวสารข้อมูล สารสนเทศ แหล่งความรู้ทางวิทยาการ
และประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า 6)

ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า 6)

1. เป็นแหล่งการศึกษาตามอัธยาศัย
2. เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้าและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4. เป็นแหล่งสร้างเสริมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
5. เป็นแหล่งสร้างเสริมความรู้ ความคิด วิทยาการและประสบการณ์

วัตถุประสงค์ของการจัดแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน (กรมสามัญศึกษา, 2544, หน้า 8)

1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้วิทยาการ และสร้างเสริม ประสบการณ์ที่กว้างขวางหลากหลาย
2. เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. จัดระบบและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ และแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง


แหล่งการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

หรืออาจแบ่งแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่รอบตัวผู้เรียน (ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ และดารณี คำวัจนัง,
2545, หน้า 33)

1. เทคโนโลยี ได้แก่

 • คอมพิวเตอร์
 • อีเมล์ (e-mail)
 • อินเทอร์เน็ต

2. สิ่งแวดล้อม ได้แก่

 • แหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ห้วย หนอง บึง วนอุทยาน
 • ภูเขา เช่น ถ้ำ หินงอก หินย้อย
 • สวนพฤกษศาสตร์ เช่น สวนสมุนไพร สวนป่าธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน สวนสาธารณะ
 • เขื่อน

3. สถานที่ ได้แก่

 • สถานที่สำคัญทางศาสนา เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด สุเหร่า
 • ปูชณียสถาน โบราณสถาน
 • โรงเรียน
 • โรงพยาบาล
 • ไปรษณีย์
 • สถานีตำรวจ
 • พิพิธภัณฑ์
 • ห้องสมุดเช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดในชุมชน

4. สื่อสารมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ETV วิทยุ สารสนเทศ

5. บุคลากร ได้แก่

 • เพื่อน เช่น เพื่อนในห้องเรียน เพื่อนในชุมชน
 • ครู เช่น ครูใหญ่ ผู้อำนวยการ ครูวิชาต่าง ๆ
 • ผู้นำชุมชน เช่น ผู้นำศาสนา
 • แพทย์
 • องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
 • ตำรวจ
 • ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น ดนตรี ก่อสร้าง ยารักษาโรค การนวดแผนโบราณ

นางสาวอภิญญา ไชยมงคล รหัส 837.docx

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหล่งเรียนรู้ความเห็น (0)