การวิจัยในชั้นเรียน

ที่ทำงานใดมีปัญหา สืบค้นข้อมูล ก็เก็บข้อมูล ระดมสมอง วางแผน ลงมือแก้ไขปัญหา ตรวจสอบ (วิเคราะห์) และ รายงานผล

สวัสดีครับ

วันนี้ขอนำเสนอ ตัวอย่าง การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัยอย่างง่ายๆ ที่ผมเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ในหลักสูตรที่ ภาควิชารังสีวิทยา รับผิดชอบ

ก่อนการเรียน
ให้นักศึกษาวินิจฉัยภาพจากถ่ายรังสี ที่ทางคณาจารย์จัดเตรียมไว้ แล้วนำผลการวินิจฉัยมาคิดเป็น คะแนนหลังการเรียน
ให้นักศึกษาทำการวินิจฉัยภาพถ่ายรังสี อีกครั้ง (อาจเป็นภาพเดิม หรือ ภาพที่ใกล้เคียงกัน) แล้วนำผลการวินิจฉัยมาคิดเป็น คะแนน

ในภาพจะเห็นค่าคะแนนที่มีความแตกต่าง นำผลที่ได้มาวิเคราะห์

การนำไปประยุกต์ ด้วยหลักการ
Plan - Do- Check - Report

ที่ทำงานใดมีปัญหา
สืบค้นข้อมูล ก็เก็บข้อมูล
ระดมสมอง วางแผน
ลงมือแก้ไขปัญหา
ตรวจสอบ (วิเคราะห์)
และ รายงานผล


โอกาสพัฒนา

ลองทำกันดู นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ซำปะปิความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชมกับสิ่งที่ อาจารย์ ดร.ต้อม เป็นผู้นำในการพัฒนา การเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องครับ

เรียน อาจารย์จิตเจริญ ที่เคารพ

ขอบพระคุณ อาจารย์ ซึ่งเป็นผู้กระตุ้น สร้างเสริม ให้ผมได้เรียนรู้ จนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครับ