จุดแข็ง จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC

จุดแข็ง-จุดอ่อนของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.ประเทศสิงคโปร์

จุดแข็ง

• รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก

• การเมืองมีเสถียรภาพ

• เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ

• แรงงานมีทักษะสูง

• ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ

• มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ

จุดอ่อน

• พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง

• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูง

2.ประเทศอินโดนีเซีย

จุดแข็ง

• ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

• มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก

• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจำนวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่างๆ

• ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง

จุดอ่อน

• ที่ตั้งเป็นเกาะและกระจายตัว

• สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ

3.ประเทศมาเลเซีย

จุดแข็ง

• รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน

• มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก

• ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร

• แรงงานมีทักษะ

จุดอ่อน

• จำนวนประชากรค่อนข้างน้อย ทำให้ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดับล่าง

4.ประเทศบรูไน

จุดแข็ง

• รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 26 ของโลก

• การเมืองค่อนข้างมั่นคง

• เป็นผู้ส่งออกน้ำมัน และมีปริมาณสำรองน้ำมันอันดับ 4 ของอาเซียน

จุดอ่อน

• ตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ 4 แสนคน

• ขาดแคลนแรงงาน

5.ประเทศฟิลิปปินส์

จุดแข็ง

• ประชากรจำนวนมากอันดับ 12 ของโลก (>100 ล้านคน)

• แรงงานทั่วไปมีความรู้-สื่อสารภาษาอังกฤษได้

จุดอ่อน

• ที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน

• ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร

6.ประเทศเวียดนาม

จุดแข็ง

• ประชากรจำนวนมากอันดับ 14 ของโลก (~90 ล้านคน)

• มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก

• มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร

• การเมืองมีเสถียรภาพ

• ค่าจ้างแรงงานเกือบต่ำสุดในอาเซียน รองจากกัมพูชา

จุดอ่อน

• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร

• ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าสำนักงานค่อนข้างสูง

7.ประเทศกัมพูชา

จุดแข็ง

• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ ป่าไม้ และแร่ชนิดต่างๆ

• ค่าจ้างแรงงานต่ำสุดในอาเซียน (1.6 USD/day)

จุดอ่อน

• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร

• ต้นทุนสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า และการสื่อสาร) ค่อนข้างสูง

• ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ

8.ประเทศลาว

จุดแข็ง

• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำและแร่ชนิดต่างๆ

• การเมืองมีเสถียรภาพ

• ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.06 USD/day)

จุดอ่อน

• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร

• พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีทางออกสู่ทะเล

9.ประเทศพม่า

จุดแข็ง

• มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก

• มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย

• ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.5 USD/day)

จุดอ่อน

• ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร

• ความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบาย

10.ประเทศไทย

จุดแข็ง

• เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก

• ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ

• สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง

• ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง

• แรงงานจำนวนมาก

จุดอ่อน

• แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ

• เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นขั้นกลาง

http://www.thai-aec.com/140

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Financeความเห็น (0)