JJ16V3_8 เรื่องเล่าเคล้าวิชา สร้าง กรรมการมืออาชีพ @ Huahin

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เล่าสู่การฟัง จาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคำสั่ง ครม ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ท่านประธานกรรมการ สรพ หรือ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นายแพทย์ ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ส่งตัวแทน คือ รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ อดีต คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มอ และ JJ

ไปเรียนรู้หลักการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการบริษัท ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รุ่นที่ 219/2016

อาจารย์ หมอ สุเมธ กำลังแนะนำตนเอง ระหว่างการเดินทางในรถไปหัวหิน

บรรยากาศ @ โรงแรมสายลม ที่ JJ เคยไปนอนครั้งแรก ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๕ หลักสูตรแพทยศาสตร์ศึกษา

หลักสูตร แน่นครับ ๐๘.๓๐ ถึง ๑๘.๐๐ รวมห้าวันเต็มๆ

เอกสาร ๑ กระเป๋า ๒ แฟ้มอย่างหนา

สนใจ สอบถามได้ที่นี่ครับ www.thai-iod.com

หลักการเพื่อให้มีความรู้ และ เข้าใจในการดูแลการบริหารกิจการให้เป็นประโยชน์ที่ดีที่สุด ให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ตามกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ ทันเวลา

JJ ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( @ Hyatt Regency หัวหิน 280316)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)