เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังเกตการสอนเทศบาลบูรพาความเห็น (0)