บทบาทของนักการเงินและกรณีสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

"สังคมผู้สูงอายุ และการเตรียมตัวของวัยรุ่น"

...สังคมผู้สูงอายุ เริ่มต้นจากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นยุคที่มีเด็กเกิดใหม่จำนวนมาก หรือที่เรียกกันว่ายุค Baby Boom เด็กที่เกิดจำนวนมากนั้นได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และกำลังก้าวเข้าสู่วัยชรา ซึ่งในทางกลับกันปัจจุบันเป็นยุคที่อัตราการเกิดของเด็กมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการคุมกำเนิดและการแต่งงานที่ช้าลง ส่งผลทำให้สังคมในปัจจุบันมีผู้คนในวัยทำงานน้อยลง และในวัยชราเพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะมากขึ้นต่อเนื่องไปในอนาคต ซึ่งผู้สูงอายุ หมายถึง ประชากรทั้งชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็น 3 ระดับ คือ ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (ตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป)

...โดยมีสาเหตุมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จากการมีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้นจะส่งผลกระทบให้กับประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ เรื่องการผลิต การลงทุนและการออม ในด้านการคลัง เรื่องงบประมาณรายจ่ายมากขึ้น งบประมาณรายได้ลดลง และในด้านสังคม เรื่องผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งมากขึ้น จำนวนวัยทำงานในครอบครัวน้อยลง ปัญหาดานจิตใจ และปัญหาสุขภาพ ดังนั้นเมื่อทราบข้อมูลแล้วเราจึงควรหันมาให้ความสำคัญ และวางแผนเตรียมรับมือไว้ตั้งแต่ที่เรายังเป็นวัยรุ่น เพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานและประเทศชาติ

...การเตรียมตัวก็เปรียบเสมือนการวางแผน ถ้าเรารู้ตัวเร็วและวางแผนเร็วก็จะทำให้เกิดผลดีกับตัวเราเอง เริ่มต้นจากการออม เพราะถ้าไม่มีเงินการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุก็จะลำบากเพราะตอนนั้นเราอาจจะทำงานเองไม่ได้ เราจึงต้องเก็บออมเอาไว้ให้เพียงพอในวันที่เรายังสามารถทำงานเก็บเงินได้โดยการวางแผนการออมอย่างรอบคอบ สุขภาพ การมีสุขภาพดีก็สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพื่อรักษาโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทั้งที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง โดยออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสุขภาพประจำปี หรือทำประกันชีวิต นอกจากการออมและการมีสุขภาพที่ดีแล้ว เมื่อเรามีครอบครัว เราควรปลูกฝังสิ่งดีให้กับลูกหลาน เพื่อในวันที่เราแก่ตัวลงลูกหลานก็จะมอบสิ่งดีๆกลับมาให้เรา โดยการเป็นแบบอย่างที่ดี ดูแลคุณพ่อคุณแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ ให้ลูกหหลานได้เห็นและซึมซับ เท่านี้การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็จะไม่น่ากลัวและไม่เป็นปัญหาต่อประเทศชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมมนาทางการเงินความเห็น (0)