Story Telling

พบเห็น ถ่ายทอด

เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว  ทางบริษัทได้จัดให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ได้แก่  ฝ่ายควบคุมคุณภาพ  ฝ่ายผลิต  ฝ่ายวิศวกรรม  ฝ่ายจัดซื้อ  และที่ขาดไม่ได้คือฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ที่ดิฉันทำงานอยู่  ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า "ProPack" ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและบรรจุอาหาร  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่เมืองทองธานี  และในการไปเยี่ยมชมงานครั้งนี้ทางฝ่าย R&D ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูงาน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด  หลังจากกลับมาก็ได้มีการนำความรู้และเทคโนโลยีต่างๆที่ได้เห็นมาพูดคุยถ่ายทอดกันให้เพื่อนๆอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ไปได้รับทราบด้วย  เพื่อร่วมกันหาแนวคิดและทัศนะในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามเทคโนโลยีของเครื่องจักรและความต้องการของตลาด    ซ่งมีประโยชน์ไม่น้อยในการที่จะมีส่วนช่วยให้ทีม R&D ได้เพิ่มเติมความรู้ทางด้านเครื่องจักรและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรต่อไป

           จะเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Story Telling อย่างหนี่ง  ซึ่งปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำ  นอกจากกิจกรรมการดูงานแสดงสินค้าแล้ว  ทางฝ่ายก็จะเน้นให้มีกิจกรรมการสำรวจตลาดเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค ตลอดแนวทางความต้องการของผู้บริโภค  เพื่อนำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดเล่าสุ่กันฟัง และหาทิศทางในการพัฒนาการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้   

             จากที่กล่าวมาคงจะเห็นประโยชน์ของ Story Telling ได้ว่ามีประโยชน์กับการทำงานในฝ่ายอย่างไรบ้าง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน What is KM?ความเห็น (0)