การปรับตัวเข้าสู่ "Digital Economy​​"

Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่ Knowledge Economy หรือ เศรษฐกิจ

บนพื้นฐานของความรู้ และ Creative Economy ที่วางเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับสินค้าและการบริการผ่าน

ทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ (ที่มา: http://www.most.go.th/main/index.php/contribution/...)


การปรับตัวเข้าสู่ Digital Economy

- ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอล

- ศึกษาเกี่ยวกับ Digital Economy ให้มากขึ้น

- นำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุต์ใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์

- ใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม

- ระมัดระวังการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต มีวิจารณญาณไม่หลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบ้านความเห็น (0)