Digital Economy

Digital Economy คือ เศรษฐกิจที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการผลิตสินค้า การขนส่ง หรือแม้แต่เป็นตัวกลางในการซื้อขาย ทำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากมีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบ ทำให้การบริหารจัดการสามารถทำได้ง่าย นักธุรกิจและเจ้าของกิจการได้รับข่าวสารข้อมูลที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

การปรับตัวเข้าสู๋ Digital Economy ของตนเอง

1. ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

2. เมื่อได้มีธุรกิจส่วนตัวก็สามารถนำมาใช้ในการบริหารธุรกิจได้

3. ศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของ Digital Economy เพื่อมาปรับใช้

4. ต้องมีการใช้งานเทคโนโลยีที่จะเกิดขี้น เช่น facebook line Instagram เป็นต้น

5. การติดต่อสื่อสารผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีผู้ให้บริการ

6. ถ้าเกิดDigital Economyเข้ามารูปแบบการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล ทำให้เกิดการจ้างงานในรูปแบบใหม่ เกิดอาชีพใหม่ ๆและเราก็สามารถหางานใหม่ๆที่น่าสนใจและมีผลตอบแทนสูงในอนาคตได้

7. เราก็อาจจะไม่ไปเรียนที่ห้องเรียนแต่อาจสามารถเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ e-Learning ทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น

8. เราอาจใช้ระบบ Digital Economy นี้ใช้ในการระดมทุนในโลกออนไลน์เพื่อขยายเงินทุนในธุรกิจในอนาคต

9. สามารถเข้าไปศึกษาและใช้งานแบบออนไลน์ได้ รวมถึงการพัฒนาสังคมดิจิทัลให้ทั้งกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเครือข่ายและข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

10. มีความทันสมัยมากขึ้นในอนาคตเมื่อนำระบบ Digital Economy มาใช้ให้เกิดประโยชน์

11. เตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเป็นผลเสียของการเข้าสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย

- การบิดเบือนของข้อมูลที่อาจผิดพลาดของข้อมูล

- การให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน

- มีการนำเสนอของข้อมูลที่ไม่เป็นจริง

- อาจถูกหลอกได้ง่าย เช่นมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านทางแชทต่างๆ ซึ้งอาจส่งผลไม่ดีในหลายๆด้านตามมา

- อาจถูกโกงได้เนื่องจากมีการตรงลงซื้อขายกันออนไลน์แต่ไม่ได้รับสินค้าจริง (ต้องพึ่งระวังในข้อเสียนี้ด้วย)

ฉะนั้นการที่มีเทคโนโลยัใหม่ๆมันก็เป็นผลดีอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ช่วยในการประหยัดต้นทุนในการทำธุรกิจแต่ก็ต้องคำนึงถึงข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตามมากด้วย
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Digital economyความเห็น (0)