กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ มีขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกตผล (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) จำนวน 2 วงรอบ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 37 คน ประกอบด้วย ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 คน ผู้ปกครอง จำนวน 30 คน พนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการโรงแรมไดอาน่ากรุ๊ฟ จำนวน

3 คน กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเมืองพัทยา 3

(วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) จำนวน 30 คน ที่สมัครใจเข้าเรียนกิจกรรมชุมนุมการโรงแรม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ แบบประเมิน

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

1. สภาพปัญหาก่อนการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) คือ โครงสร้างการประเมินผลการทำงานและระบบติดตามของนักเรียนเมื่อเข้าไปฝึกงานในสถานประกอบการ มีการกำหนดความถี่ในการเข้าประเมินผลน้อยเกินไป นักเรียนขาดความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ

ในการทำงาน ไม่มีวินัยในการทำงาน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการปฏิบัติงาน เมื่องานที่ได้รับมอบหมายไม่บรรลุผล ไม่มีการรายงานหรือแก้ไขข้อบกพร่อง ขาดงานบ่อย ขาดความอดทน

ในการทำงาน มาทำงานสายบ่อย มีการใช้โทรศัพท์ส่วนตัวพูดคุยในเวลาการทำงาน นอกจากปัญหาที่เกิดจากผู้เรียนแล้ว ปัญหาด้านการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไม่มีความต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ตั้งไว้ ไม่ได้ดำเนินการประเมินผลเพื่อที่จะนำผลการประเมินมาใช้งาน ทำให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของนักเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ

2. แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบ

การสอนแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงานของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีแนวทางการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ผู้ศึกษามุ่งสอน

เพื่อให้นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการเป็นคนดี มีศีลธรรม โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในรูปของกิจกรรมในบ้าน วัด โรงเรียน สถานประกอบการโรงแรม ในเชิงพัฒนา นำไปสู่คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประกอบด้วย

แนวคิดที่1 “ การให้ศึกษาความรู้พื้นฐาน” ประกอบด้วย ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยคนดี

กิจวัตร 10 คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ทิศหก และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพนักงานเสิร์ฟในโรงแรม

แนวคิดที่2 “ ประสานกายใจ” ประกอบด้วย กิจกรรมฝึกสมาธิและ การปฏิบัติธรรม

แนวคิดที่ 3 “ฝึกนิสัยให้เป็นคนดี” ประกอบด้วยกิจกรรมฝึกกิจวัตร 10 กิจกรรมคุณค่าแห่งตน มองส่วนดีมีพลังชีวิต กิจกรรมเวลากับชีวิต กิจกรรมวันแห่งความรัก กิจกรรมอย่างนี้ต้อง “ไม่” และกิจกรรมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

แนวคิดที่4 “สร้างสุนทรีย์ในชีวิตและสังคม” ประกอบด้วย กิจกรรมงามอย่างอาเซียน

กิจกรรมธรรมะออนไทม์ และกิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพมารยาทในการทานอาหารยุโรป3. ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชุมนุมการโรงแรม มัธยมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) พบว่านักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดีมาก ทั้งด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านทักษะทางวิชาชีพและความสามารถในการปฏิบัติงาน และ ด้านมนุษยสัมพันธ์และคุณธรรมจริยธรรม และนักเรียน

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดียิ่งขึ้น

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการสอน

แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งรายด้านและรายข้ออยู่ในระดับมาก

หมายเลขบันทึก: 603620เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2016 19:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มีนาคม 2016 19:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี