Biotechnology

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) คือ กระบวนการนำสิ่งมีชีวิตมาเพื่อนำไปใช้เป็นระบบพัฒนา หรือสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เรียกว่าเป็นการนำมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในระบบชีวภาพ ได้แก่ การนำมาทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การนำมาทำของหมักดอง อย่างพวกปลาร้า หรือแหนม หรือการนำไปใช้ทำเป็นปุ๋ย เป็นต้น เรียกว่าในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้านเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์, อาหาร หรือการเกษตรกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ดีขึ้นนั่นเอง

ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้คืออะไร?
- เป็นการลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรลง
- ช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้ดีขึ้น
- เป็นการสร้างพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่สามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมอันแห้งแล้งได้ และเป็นการช่วยให้มีพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกมากขึ้นอีกด้วย
- ทำให้พืชสามารถทนทานต่อโรคภัยศัตรูพืชได้มากขึ้น รวมทั้งให้ผลผลิตสูงขึ้นด้วย
- ทำให้สามารถเก็บอาหารไว้รับประทานได้นานขึ้น เป็นการถนอมอาหารโดยวิธีธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีใดๆ
- ทำให้อาหารมีประโยชน์และให้คุณค่าต่อมนุษย์มากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmpprepความเห็น (0)