ถุงแปลงร่าง สร้างความสวยงาม : กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้(๓)

ถุงแปลงร่าง

........ในการกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ผู้เขียนให้เด็กๆที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุเตรียมถุงพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาจากบ้าน ส่วนอุปกรณ์อื่นๆครูจัดหาให้ ถึงชั่วโมงเรียนได้นำตัวอย่างชิ้นงานให้นักเรียนดูก่อน เด็กๆชอบใจ จากนั้นครูสาธิตให้เด็กดู และลองฝึกหัดทำ

........สิ่งที่ได้รับ ความสุขจาการเข้าร่วมกิจกรรม มีสมาธิ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ชิ้นงานสำเร็จ เด็กได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้เด็กสร้างชิ้นงานที่ต่างออกไปจากตัวอย่าง

........เด็กได้ฝึกทักษะชีวิต รู้ประหยัด จากการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างชิ้นงาน สามารถนำมาตกแต่งได้ลดค่าใช้จ่ายได้ และมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนได้อีก

........เด็กได้ทำงานเป็นทีม รู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปันซึ่งกันและกัน ความมีน้ำใจ ความรักความสามัคคี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าสู่กันฟังความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ส.รตนภักดิ์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณเพชรน้ำหนึ่ง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย