ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

2552 - 2555 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา

ผลการเรียนเฉลี่ย 3.30 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

2549 - 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

แผนการเรียนวิทยาสตร์ – คณิตศาสตร์

ผลการเรียนเฉลี่ย 2.79

2546 – 2548 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

แผนการเรียนวิทยาสตร์ – คณิตศาสตร์

ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00

2540 - 2545 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องของครูฝนความเห็น (0)