ผมได้เสนอแนวคิดของการดำเนินการของ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความเชื่อมโยงหลายมิติ เหมือนภาพข้างบนครับ

  ภาพข้างล่างคือ Mind Map ของงานปี ๒๕๔๙ ครับ

  งานหลักก็คือ

  ๑.งานบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยได้รับงบประมาณ มาทำโครงการ "สหสาขาวิชาชีพ แบบบูรณาการ" โดยเน้นความต้องการของชุมชน สังคม หรือ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ๒.งานที่ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

   ๒.๑ สถาบัน SME

   ๒.๒ สำนักงานข้าราชการพลเรือน

   ๒.๓ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( HACC )

   ๒.๔ สมาคมข้าราชการพลเรือน

  ๓.งานพัฒนา คน งาน องค์กร โดยใช้ "กระบวนการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือ"

ส่วนรายละเอียดแวะเข้าเยี่ยมพวกเราใน http://home.kku.ac.th/uac/ ได้ครับ

JJ

 

JJ