ช่องทางในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจในช่วงวิกฤติ

ดิฉันคิดว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติต่อธุรกิจในช่วงนั้นๆ ธนาคารกลางจะต้องมีบทบาทเข้ามาช่วยเหลือให้ธุรกิจลุล่วงผ่านไปได้ โดยต้องหาช่องทางที่จะสามารถช่วยเหลือให้สำเร็จได้ โดยมีช่องทางในการให้ความช่วยเหลือที่ดิฉันคิดว่ามันจะสำเร็จ คือ

(1) นโยบายการเงิน ได้แก่การดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยแบบผ่อนคลาย เพื่อสร้างแรงกดดันให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง ซึ่งจะทําให้ต้นทุนการดําเนินธุรกิจลดลงในที่สุด

(2) นโยบายตลาดเงิน ควรอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบการเงินเพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอต่ออุปสงค์ของภาคธุรกิจ และถ้าหากหลักประกันในตลาดการเงินไม่เพียงพอ อาจต้องพิจารณาขยายฐานหลักประกันที่ธนาคารพาณิชย์สามารถนํามาวางค้ําประกันที่ธนาคารกลางได้เพื่อสามารถอํานวยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจอย่างเต็มที่ (คล้าย BOJ)

(3) นโยบายสถาบันการเงิน โดยผ่อนผันเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินเพื่อเอื้อให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อสู่ภาคธุรกิจได้มากขึ้น

(คล้ายธนาคารกลางฟิลิปปินส์)


แหล่งที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleA...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ช่องทางในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจในช่วงวิกฤติความเห็น (0)