Soft loan (ซอฟท์โลน) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ คืออะไร?


ซอฟท์โลนเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการช่วยเหลือภาคธุรกิจที่อยู่ในช่วงวิกฤติ

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลน เป็นโครงการที่ทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพานิชย์ให้กู้เงินแก่ผู้กู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ กลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือ SME ขนาดเล็ก โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี

ส่วนคำถามที่ว่า กู้ได้เท่าไหร่? ใครสามารถกู้ได้บ้าง? มีเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่ออย่างไรบ้าง? คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อมูลด้านล่างนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลจาก “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน” ของทางธนาคารออมสิน เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่นของบริการ

 • เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มรายได้
 • มีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจขนาดเล็ก
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้าที่แน่นอน
 • มีสมุดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสิน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำ
 • เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
 • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

วงเงินให้กู้

 • ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกระณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)
 • โดยชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน
 • คำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

หลักประกันการกู้เงิน

 • บุคคลค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • หลักประกันอื่น ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • อสังหาริมทรพัย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมบริการ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

ผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน และสำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายได้

เอกสารประกอบการขอกู้เงิน ผู้กู้

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว และภาพถ่ายกิจการ อย่างละ 1 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนผู้กู้
 • สำเนาใบทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่าสถานประกอบการ, บิลใบสั่งซื้อสินค้า, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือ Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่าย


แหล่งที่มาของข้อมูล : http://www.zcooby.com/soft-loan-low-interest-loan-program-for-sme/

คำสำคัญ (Tags): #Soft loan (ซอฟท์โลน)
หมายเลขบันทึก: 602075เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2016 06:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2016 06:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี