คำชี้แจง ขอเชิญสถานศึกษา MOU แต่ละแห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM โดยเลือกไปที่บล็อกของแต่ละสถานศึกษา (อยู่ด้านขวาล่าง)

จากนั้น เข้าระบบ (มุมบนด้านขวา) ให้ใส่ User name และ Password แล้วให้ใส่รหัสสุ่มเพื่อเข้าระบบ ต่อจากนั้นให้สถานศึกษาแต่ละแห่งทำการเพิ่มบันทึก เพื่อรายงานผลความก้าวหน้า MOU...

เมื่อบันทึกรายงานผลเสร็จ ให้ออกจากระบบตามปกติ