“ลักษณ์ วจนานวัช” คว้ารางวัลนักการเงินแห่งปี 2553

่Jennita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ลักษณ์ วจนานวัช นับเป็นผู้บริหารธนาคารรัฐรายแรกที่ได้รับรางวัล นักการเงินแห่งปี ในรอบ 28 ปี ตั้งแต่ การเงินธนาคาร ริเริ่มรางวัลเกียรติยศ “นักการแห่งปี” มาตั้งแต่ปี 2525 ต่อเนื่องติดต่อกันมาถึง 28 ปี เพื่อยกย่องนักการเงินที่มีความโดดเด่นในแวดวงการเงินการธนาคาร ด้วยการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างเข้มข้นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากการติดตามผลงานและการพัฒนาที่เกิดขึ้นในวงการธนาคารและการเงิน โดยยึดหลักเกณฑ์การพิจารณานักการเงินแห่งปี ใน 4 ด้านที่ การเงินธนาคาร กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักการเงินแห่งปี โดย ลักษณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก นักการเงินแห่งปี ทั้ง 4 ข้อคือ

1. เป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย

ลักษณ์ เข้าทำหน้าที่ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และจากประสบการณ์ในชนบทและภาคเกษตรที่สั่งสมมากว่า 30 ปี ได้ประกาศชัดเจนถึงวิสัยทัศน์ของ ธ.ก.ส.ว่า มุ่งเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท จึงริเริ่ม “โครงการธนาคารชุมชน” เพื่อให้บริการทางการเงิน ลดช่องว่างการเข้าถึงแหล่งเงินระหว่างคนในเมืองกับชนบท เพราะการเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ จะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

2. เป็นนักการเงินมืออาชีพ ที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

ลักษณ์ได้แสดงภาวะผู้นำที่เด่นชัดในการนำพาองค์กร ด้วยการบริหารความสมดุลระหว่างบทบาทการเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ต้องสนองนโยบายรัฐ จนดำเนินโครงการได้ประสบความสำเร็จ กับการเป็นสถาบันการเงินที่ต้องดำเนินธุรกิจธนาคาร โดยริเริ่มจัดระบบในการดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าชั้นดีและลูกค้าที่มีปัญหาในการชำระหนี้ เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมมีวินัยทางการเงิน ควบคู่ไปกับการดูแลคนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างถูกต้องและตรงจุด

3. เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร

ผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. แสดงถึงผลกำไร มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ธ.ก.ส.มีสินทรัพย์รวม 764.94 ล้านบาท ส่วนผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2553 ธ.ก.ส มีผลกำไรสุทธิ 7,821.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6,918.25 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน 17.58 บาท เพิ่มขึ้นจาก 16.91 บาท จากระยะเดียวกันปีก่อน และงวด 3 เดือนแรกของปี 2553 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2553 ธ.ก.ส.มีกำไรสุทธิ 1,671.37 ล้านบาท

4. เป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

ธ.ก.ส.เป็นอีกธนาคารหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสังคม ด้วยแนวคิดที่ต้องการพัฒนาภาคเกษตรและชนบทให้มีความมั่นคงแข็งแรงอย่างยั่งยืน พร้อมไปกับให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยโครงการเพื่อสังคมที่ ธ.ก.ส.ดำเนินการ ได้แก่ ถึงบริการอย่างสะดวก ซึ่งเป็นมิคุ้มกัน มีรายได้รวมเป็นเงิน 40,420 ล้านบาท6.63 ล้านบาท ผลให้นี้จะหายไปชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่พนักงาน ธ.ก.ส.มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน รวมไปถึง การก่อตั้ง “โครงการธนาคารโรงเรียน” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอปลูกฝังให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ลักษณ์ยังให้ความสำคัญกับการให้สินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (Green Credit) ตลอดจน ได้สนับสนุนโครงการ ธนาคารต้นไม้ เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงการสร้างป่า ลดภาวะโลกร้อน ลดปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับชุมชน ปลูกจิตสำนึก ในการบริหารจัดการป่าชุมชนที่ดี

สาเหตุที่ประทับใจคุณลักษณ์ วจนานวัช เพราะท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีประสบการณ์ในชนบทและภาคเกษตรจึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นธนคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง เพราะเป็นการช่วยเหลือประชาชนภาคการเกษตรที่มีรายได้น้อย เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ไม่ให้ประชาชนต้องประสบปัญหานี้อีก เป็นนักการเงินที่จัดระบบในการดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมมีวินัยทางการเงิน


ที่มา : http://th.pattayadailynews.com/%E2%80%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C-%

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน fn4613ความเห็น (0)