พลังแห่งรัก

ครูแอ๋ม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

14 กุมภาพันธ์ 2559

นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ.

ความรัก (อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี

'พ ลั ง แ ห่ ง รั ก'

รู้ รั ก อ ย่ า ง มี ส ติ

รู้ รั ก อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์

ใ ห้ ค ว า ม รั ก นำ ท า ง

เ ป็ น พ ลั ง ขั บ เ ค ลื่ อ น

นำ พ า ชี วิ ต ไ ป สู่ สิ่ ง ที่ ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (0)