องค์กรที่เป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 4 กุุมภาพันธ์ 2559 นายอาทร สิขัณฑนาค รองอัยการสูงสุด เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสำนักงานอัยการสูสุด ณ ห้องประชุม 120 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

หลังพิธีเปิดแล้ว มีการบรรยาย เรื่อง แนวคิดการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยอาจารย์มงคล พัชรดำรง อาจารย์ที่ปรึกษา ในการบรรยายดังกล่าว ได้กล่าวถึงองค์กรที่เป็นเลิศ(Hiqh Performance Oganization : HPO) มีลักษณะดังนี้

  1. มีประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ
  2. มีความสามารถทางการแข่งขันสูง
  3. มีการจัดการความรู้ที่ดี
  4. บุคลากรในองค์กรเป็นผู้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้
  5. เน้นในการทำในสิ่งที่ถูกต้อง(Focus on the right thing)
  6. มีการวัดและประเมินผลที่ดี
  7. มุ่งความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาว

สำนักงานอัยการสูงสุดได้เห็นความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล จึงได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษามาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร(TQA) และจัดทำแผนพัฒนาองค์การ 4 ปี พ.ศ.2559-2562 เพื่อพัฒนาองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศ

ในการดำเนินการดังกล่าว ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงานำร่อง และคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาองค์กร รับผิดชอบและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (TQA) จึงได้จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวคิดในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการองค์กร โครงร่างองค์กร และ ภาพรวมระบบเกณฑ์มาตรฐาน (TQA) ขึ้นในครั้งนี้นอกจากนี้ในภาคบ่าย ได้มีการบรรยาย เรื่อง โครงร่างองค์กร หลังจากนั้น ได้มีการจัดสัมมนากลุ่มย่อย เพื่อระดมสองในการจัดทำโครงการของหน่วยงานนำร่อง จำนวน 8 กลุุ่ม เพื่อให้ได้หัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร ผู้รับบริการและมีส่วนได้เสีย เป็นต้น และให้แต่ละกลุ่มส่งผู้แทนมานำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้ด้วย


จัดสัมมนากลุ่มย่อยและมีตัวแทนแต่ละกลุ่มมานำเสนอต่อที่ประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  ชุมชนคน อส.ความเห็น (0)