ปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ SME


คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีหลายประการประกอบกัน ผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีให้ครบทุกข้อ ยกเว้นข้อที่จำเป็นบางข้อที่ควรจะมี ดังนั้นผู้ประกอบการต้องพิจารณาเห็นสมควรที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นกับตนเองให้เกิดประโยชน์มากที่สุด มีดังนี้

  1. ความกล้าเสี่ยง ธุรกิจกับความเสี่ยง เป็นของคู่กันผู้ประกอบการที่ชองทำงานท้าทายความรู้ความสามารถจะไม่มีความภูมิใจกับงานที่ได้ทำง่ายๆ และหลีกเลี่ยงงานที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป แต่ชอบงานที่มีโอกาสประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว โดยผู้ประกอบการจะประเมินแล้วว่าไม่เกินความสามารถของตนที่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จ
  2. ต้องการมุ่งความสำเร็จ เมื่อมองเห็นโอกาสทางธุรกิจผู้ประกอบการจะใช้ความคิดสติปัญญา ความสามารถทั้งหมด ความทุ่มเทให้กับงานเพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามที่ได้วางเอาไว้ และพร้อมที่จะเรียนรู้ถึงความผิดพลาดจากงานที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขไปสู่ความสำเร็จที่พึงพอใจ
  3. ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น นอกจากมีความสามารถในการทำงานแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการชักจูงเพื่อให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการทำงาน และสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ให้ลงทุน เช่น ธนาคาร ญาติิพี่น้อง ให้คล้อยตามให้การสนับสนุนทางการเงินการลงทุน
  4. มีความสามารถในการบริหารงานและมีความเป็นผู้นำที่ดี เมื่อต้องทำงานร่วมกับบุคลากรหลายระดับในภาวะที่แตกต่างกันออกไปตามระยะเวลาการเติบโตของกิจการ พร้อมให้คำปรึกษา และเป็นกันเอง
  5. มีความซื่อสัตย์ ต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าและต้องสร้างความเชื่อถือของตัวเองในการเป็นลูกหนี้ของธนาคารที่ดี เป็นนายที่ดีของลูกน้องและมีความซื่อสัตย์ต่หุ้นส่วน ครอบครัว และตนเอง
  6. ต้องมีความร่วมมือและแข่งขัน การทำธุรกิจต้องมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ กำไรและยังมีวิธีการที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ด้วยวิธีการที่ต่างกันออกไป และร่วมมือกันเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดโดยร่วมกันตั้งเป็น สมาคม ชมรม เพื่อช่วยเหลือกันการทำธุรกิจต้องมีการแข่งขัน ในเรื่อพัฒนาผลิดภัณฑ์ คุณภาพ บริการ ลดต้นทุนการผลิต ถ้าเกิดธุรกิจที่ไม่มีการแข่งขัน ก็จะไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้น
  7. ประหยัดเพื่ออนาคต การดำเนินธุรกิจต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะบรรลุเป้าหมาย การดำเนินงานระยะสั้นยังไม่เห็นผล ผู้ประกอบการต้องมีการประหยัด อดออมไว้เพื่อนำไปขยายกิจการในอนาคต ต้องรู้จักห้ามใจที่จะหาความสุขความสบายในช่วงที่ธุรกิจอยู่ในช่วงตั้งตัว เพื่ออนาคตข้างหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความอัตราส่วนทางการเงินความเห็น (0)