การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนปฐมอโศกและองค์การบริหารส่วนตาบลพระประโทน

  1. บทความวิจัยหัวข้อ “การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนปฐมอโศกและองค์การบริหารส่วนตาบลพระประโทน” นำเสนอใน “การประชุมวิชาการระกับชาติ ปี 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น”, 29 – 30 มกราคม 2552

2552_local and NPM_khonkaen.pdfบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน arthitความเห็น (0)