ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจSMEประสบความสำเร็จ


ตัวดิฉันคิดว่า การที่จะทำให้ธุริกิจSMEประสบความสำเร็จได้ ต้องเนื่องมาจาก การที่เรามีแรงผลักดันในตนเองมีจุดมุ่งหมายในเป้าหมายที่จะทำ การมีปัญญาที่ดีในการคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เป็นไปอย่างราบรื่น การมีความสามารถในการสื่อสารถือเป็นอีกอย่างที่จำเป็นเมื่อเราต้องการสื่อสารร่วมธุรกิจ จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ อีกหนึ่งด้านที่ควนจะมีคือการมีความรู้ทางด้านเทคนิค ถ้าคนใดมีความรู้ทางด้านเทคนิคที่มีพื้นฐานที่ดี จะยิ่งทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ และความน่าเชืถือ และการพิจารณาดูตนเองว่าขาดข้อใดบ้าง เห็นสมควรที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นกับตนเองก็จะเป็นประโยชน์ คุณลักษณะมีดังนี้

- ความกล้าเสี่ยง "ธุรกิจ" กับ "ความเสี่ยง" เป็นของคู่กันผู้ที่เป็นผู้ประกอบการ ชอบทำงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถของตนเอง และจะไม่มีความภูมิใจกับงานที่ง่าย

- ต้องการมุ่งความสำเร็จ เมื่อมองเห็นโอกาสแห่งความเป็นไปได้ พร้อมทั้งพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ผู้ประกอบการจะมุ่งมั่นใช้พลังงานความคิดสติปัญญา ความสามารถทั้งหมด ทำงานหนักทุ่มเทให้กับงาน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามช่องทางที่วางไว้

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เมื่อผู้ประกอบการต้องการประสบความสำเร็จ ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่พอใจที่จะทำในสิ่งซ้ำ ๆ เหมือนแบบดั้งเดิม

- รู้จักผูกพันต่อเป้าหมาย เมื่อการตั้งเป้าหมาย มีการวาดภาพจินตนาการไปถึงความสำเร็จ และจะต้องทำอย่างไรถ้าล้มเหลว หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร

- ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น ผู้ประกอบการที่ดีนอกจากมีความสามารถในการทำงานแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการชักจูงโน้มน้าวจิตใจ ผู้อื่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการทำงาน

แหล่งอ้างอิง: http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจSMEประสบความสำเร็จความเห็น (0)