ความรู้และความเข้าใจทั่วไปทางด้านการเงิน

"เงินสดคือพระเจ้า"

..นิรนาม..

คนส่วนใหญ่ปฏิเสธไม่ได้กับข้อความนี้ เพราะในปัจจุบันไม่มีอะไรที่ได้มาโดยที่ไม่ใช้เงินเป็นสื่อกลาง

ในการแลกเปลี่ยน ทั้งสินค้าและบริการต่างๆ จึงทำให้ในบางครั้งขาดสติในการบริหารเงินสด เนื่องจากคิดว่าตนมีเงิน

อยากได้อะไรก็ย่อมได้ทั้งสิ้น แต่ความจริงแล้วเราควรที่จะวางแผนในการบริหารเงินสดให้ถูกวิธี ให้เหมาะสม และเพียงพอ

ต่อความเป็นอยู่อย่างมีสติ เพื่อที่จะให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไม่เดือดร้อน

ในการทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันถ้าผู้บริหารวางแผนในการบริหารเงินสดไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียแก่ธุรกิจได้

หรืออาจจะรุนแรงจนทำให้ธุรกิจล้มเหลวเลยก็เป็นได้ โดยปัญหาที่มักพบ คือ การประมาณการเงินสดเข้า-ออกอย่างไม่สมเหตุ

สมผล และไม่ติดตามการประเมินกระแสเงินเงินสดล่วงหน้า การบริหารเงินสดที่ดี ต้องคำนึงถึงความสามารถในการทำกำไร

และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ผู้บริหารจึงต้องทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และถูกต้องครบถ้วน

และพิจารณาว่าปริมาณเงินสดเท่าใดจึงจะเหมาะสม จะต้องสมดุลกันระหว่างการถือเงินสด(ซึ่งต้องให้มากกับความต้องการใช้เงิน)

และการกันเงินสดไว้เป็นเงินทุนที่จะให้ผลตอบแทนมากขึ้น

ดังนั้นการบริหารธุรกิจอาจจะไม่ง่ายเลยถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน โดยการบริหารเงินสดนั้นต้องใช้ความรู้พื้นฐาน

ทางด้านการเงิน คือ อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เพื่อมาใช้ในการประเมินธุรกิจ และประมาณการว่าธุรกิจจะมีความสามารถในการทำ

กำไร และมีสภาพคล่องทางการเงินมากน้อยเพียงใด สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าธุรกิจที่กำลังบริหารอยู่นั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมมนาทางการเงินความเห็น (0)