วันเด็กไร้สัญชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๙
วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และองค์กรเครือข่ายภาคเหนือ โดยการสนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย (UNICEF)


<div style="text-align: center">(ก่อนเริ่มงานวันเด็กไร้สัญชาติ) เวทีการแสดง </div>
<div style="text-align: center">(ก่อนเริ่มงานวันเด็กไร้สัญชาติ) สถานที่จัดงาน</div>
<div style="text-align: center"></div>
<div style="text-align: center"></div>