Power point 2007

โปรแกรม Power point 2007


  • การเปิดใช้งาน Power point 2007

เมื่อต้องการเข้าสู่โปรแกรม Power point 2007 เพื่อเปิดใช้งาน มีขั้นตอน ดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม Start

2. คลิก Programs หรือ All Programs

3. เลือก Power point 2007

รูปที่ 1. การเปิดใช้งาน Power point 2007


4. จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมหลัก ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้

รูปที่ 2. หน้าต่างโปรแกรมหลัก


1. ปุ่มออฟฟิศ (Office Button) เป็นปุ่มที่รวบรวมคำสั่งพื้นฐาน เช่น การเปิดหรือปิดไฟล์ การบันทึกไฟล์ เป็นต้น

2. แถบควิกแอสเซส (Quick Access Toolbar) เป็นส่วนที่ใช้เก็บเครื่องมือที่ใช้งานบ่อย

3. แถบหัวเรื่อง (Title Bar) เป็นแถบแสดงชื่อซอฟต์แวร์ รวมทั้งชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่

4. ปุ่มควบคุมขนาด (Control Button) เป็นปุ่มคำสั่งที่ใช้ปรับขนาดซอฟต์แวร์ให้ย่อหรือขยายหน้าต่าง

5. ริบบอน (Ribbon) เป็นแหล่งรวบรวมชุดคำสั่งและปุ่มเครื่องมือไว้ด้วยกัน โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

6. แท็บภาพนิ่ง (Slide Tab) เป็นปุ่มที่ใช้เมื่อต้องการแสดงรูปย่อขนาดของภาพนิ่งหรือสไลด์ และแสดงภาพนิ่งตามลำดับก่อน – หลัง

7. แท็บเค้าร่าง (outline Tab) เป็นปุ่มที่ใช้เมื่อต้องการแสดงเฉพาะหัวข้อในแต่ละภาพนิ่ง

8. บานหน้าต่างภาพนิ่ง (Slide Pane) เป็นพื้นที่สำหรับการตกแต่งภาพนิ่ง เช่น การกรอกข้อความหรือวาดรูปลงไป

9. แถบสถานะ (Status Bar) เป็นแถบแสดงข้อมูลในขณะทำงานกับภาพนิ่งนั้น ๆ เช่น ลำดับภาพนิ่งปัจจุบัน จำนวนภาพนิ่งทั้งหมด แม่แบบที่ใช้ ปุ่มภาษาที่ถูกเลือกใช้ในปัจจุบัน เป็นต้น

10. ปุ่มเปลี่ยนมุมมอง (Buttons View) เป็นปุ่มที่ใช้เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลบนหน้าจอ

11. แถบซูม (Zoom Slider) ใช้สำหรับย่อ หรือ ขยายภาพนิ่งเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6ความเห็น (0)