รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการออกแบบงาน 3 มิติด้วยโปรแกรม Google SketchUp 8 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างงาน 3 มิติ ด้วย Google SketchUp 8 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างงาน 3 มิติ ด้วย Google SketchUp 8 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างงาน 3 มิติ ด้วย Google SketchUp 8 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 37 คน โรงเรียนบ้านหนองเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างงาน 3 มิติ ด้วย Google SketchUp 8 จำนวน 4 บทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด 4 เลือก จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.45-0.60ค่าอำนาจจำแนก (r) เป็นรายข้อ ตั้งแต่ 0.30-0.80และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ(KR-20) เท่ากับ 0.65 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างงาน 3 มิติ ด้วย Google SketchUp 8 จำนวน 15 ข้อ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพ (/)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง 4 บทเรียน มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยรวม 87.70/87.10 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างงาน 3 มิติ ด้วย Google SketchUp 8 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าทางการเรียน เท่ากับ 10.86 คิดเป็นร้อยละ 36.22

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสร้างงาน 3 มิติ ด้วย Google SketchUp 8 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย() เท่ากับ 4.05

คำสำคัญ (Tags): #cai
หมายเลขบันทึก: 599379เขียนเมื่อ 11 มกราคม 2016 16:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มกราคม 2016 16:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี